Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.&$ AUGUSTUS 180e. io/i

andere , Burgers en Inwoonders vari Hatteni ërl onderhoorigheid van dien; daarby opgevende eenigë bezwaaren, welke, naar hun inzien, voorkomen iri het nieuw fielfel van algemeene Belasting, eh voorts de vryheid nemende eenige pointen van Belasting tè fuppediteeren, welke zy verzoeksn, dat by de deliberatiën over gemeld Plan, in aanmerking mogen komen, en het daar heenen moge worden gedirigeerd dat elk Bataafsch Burger, naarmaate van deszelfs vermoogen en inkomen, gelykelyk in de algemeene Lasten draage*

. En gedecreteerd: de voorfz. Requeste op hét Bureau ter vifie en lecture van de Leden der Verga-4 dering te plaatfem

Is geleezen de Requeste vart de Municipaiieéic van Breda, om daarby aangevoerde redenen, verzoekende , dat zy Requestranten moge worden geauthorifeerd, om in zekere ten Requeste vermelde! Procedures, welke tegen haar, ten naame van de Leden van het Buiten - Voerlieden-Gilde te Breda, voor den Hove van Juftitie over het voormaalig Gewest Bataafsch Braband zyn geëntameerd, Defenfie te doen te koste van den Lande; doch ingevalle aan dit hun verzoek niet konde worden voldaan, dat zy Requestranten als dan, ten minften ter haarer Decharge worden gequalificeerd, om in de voorzegde Procedures, ten koste der Gemeente van Breda, Defenfie te doen, en dat, hangende de deliberatiën hier over * de gemelde Procedures moge worden gehouden 'w flaate en furcheance.

En gedecreteerd: de voorfz. Requeste, in originalii te zenden aan het Uitvoerend Bewind, otti met terugzending yan hetzelve, deswegens ten fpoeV v v » dig-

Sluiten