Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 AUGUSTUS 1800. 197%

mogen worden gelibereerd van de boete, welke zy wegens non voldoening aan de onlangs afgeloopene Geld-Heffing hebben geïncurreerd, en dien ten gevolge aan hun gepermitteerd hun deswegens verfchuldigde tegens ontvangst der vereischte Recepisfen en Quitantiën al nog te kunnen voldoen. ; _

En gedecreteerd: voorfz. Requeste, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om, met terugzending van hetzelven, deswegens der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van H. A> Schickhard, woonende te Borculo; Quartiere van Zutphen; om daarby geallegueerde redenen, verzoekende, dat hec Vertegenwoordigend Lichaam hem Suppliant van de boete, wegens het niet voldoen zyner verfchuldigde in de afgeloopen Heffing gelieve te libereeren, en hem voorts te permitteeren, om door een braaf en kundig Perfoon den ftaat zyns Boedels te laaten opmaaken, en daar na zyn wezentlyke verfchuldigde in de refpective Heffingen , by den laatften Termyn der thands loopende Heffing, aan den Lande te mogen voldoen.

En gedecreteerd: voorfz. Requeste en Bylage, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om, met terugzending van dezelven, deswegens der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van de Municipaliteit van Zevenhuizen; daarby , om aangevoerde redenen, verzoekende, dat aan haar ter verdere voltooijng van het ten Requeste vermeld Verlaat, uit 's Lands Kas moge worden geaccordeerd eene fomma van ƒ4975 -10 - io.

V v v 3. 11,11

Sluiten