Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?o?6 ?5 AUGUSTUS 1800.

nadien gebannen buiten het Territoir van de Bataaffche Republiek; en wyders na zyne grieven over het te llaanen Vonnis aan den dag gelegd te hebben, met alleguatie van redenen, verzoekende, dat aan hem Suppliant moge worden verleend de faculteit, om van het bovengemelde Vonnis, door den Hoogen ZeeKrygsraad tegen hem gearresteerd,na dat hetzelve zal zyn gepronuntiëerd, te komen in Revifie, op zoodanige wyze, als zal worden geoordeeld te behooren; of, zoo znlks aan hem niet konde worden geaccordeerd | zoodanige voorziening, waar door hy kan worden bevryd van het importante grief en bezwaar aan hem by de voorzegde Sententie (zoo hy zegt) roegebragt: met eindeiyk verzoek, dat, hangende de deliberatiën hier over, aan hem Suppliant by provifie moge worden verleend furcheance yan Executie van het voorzegd Vonnis.

En gedecreteerd: de voorfz. Requeste, in origipali, te zenden aan den Hoogen Zee Krygsraad alhier, om, met terugzending van hetzelve, deswegens op morgen voor twaalf uuren der Vergadering te dier nen van beripht, confideratiën en advis. (zonder re* fumiie.')

},s geleezen de Requeste van Hendrik Dyktnan, woonende te Reurlo, Departement vap den Rhyn, in het voormaalig Quartier van Zutphen; om daar by geallegueerde redenen, andermaal verzoekende, dat ïjet Vertegenwoordigend Lichaam aan hem Suppliant, deszelfs confent geliefde te verleepen, tot het aangaan zyner Huwelyks vereeniging met Willemken fFasfink, het welk zy te zaamen eenen geruimen tyd geleeden verzogt hebben gehad.

gn geJecrgteerd: de voorfchreeve Requeste eu;

By-

Sluiten