Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 AUGUSTUS ?8oo. 1077

Bylaage, in originali, te zenden aan den Hove van Juftitie over het voormalig Gewest Gelderland; zoq 'tot informatie als met aanfcbryving, ora, nopens de deezen aangaande voorige gpprajfenteerde Requeste, by Decreet van 13. February laatstleden aan bovengemelden Hove gezonden, ten fpoedigften, desr zelfs confideratiën en advis intezenden.

Is geleezen de Requeste van Pieter Westingh Ju~ .nior, woonende te Schaagen; daarby gemuniëerd met favorabele Brieven van voorfchryvinge van de Municipaliteit ter gezegde Plaatfe; verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam aan hem Requestrant gelieve te verleenen Brieven van Creatie als Notaris.

Bn gedecreteerd: de voorfz. Requeste en Bylaage, in originali, te zenden aan Prtefident en Raaden in den Hove van Juftitie over de voormalige Gewesten fiolland en Zeeland; om, met terugzending van dezelven, deswegens der Vergaderinge te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Kequeste van Jannes PFilbers, woonde te Enter; daarby, met allegatie van redenen,verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam aan hem gelieve te verleenen permisfie, om zich met de halve Zuster van zyne overledene Huisvrouw, in het Huwelyk te mogen begeven, met dispenfatie deiWet, tegen eene zoortgejyke Echtvereeniging obfteerende.

En gedecreteerd: de yoorfz. Requeste, in originali, te zenden aan het Departementaal Gerechtshof yan den Ouden Tsfel, om, met terugzending van het zelve, der Vergadering tp dienen van bericht, omtrent de waarheid der ten Requeste, ter nedergeV v V 5 ftelde

Sluiten