Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i SEPTEMBER 1809. %7

BURGERS REPRESENTANTEN!

Op den 2 April 1. 1., heeft het deeze Kamer behaagd haare Cornmisfie tot het werk der Loteryen te verzoeken, om andermaal in den toen gemanifesteerden geest der Vergadering te dienen van confideratiën en advis , nopens zoodanige maatregelen botrekkelyk het debiteeren van Loten in de Bataaffche Lotery, als de Commercieele belangens aan den eenen kant bjevütderen , en aan de andere zyde de misbruiken weren kunnen en ten einde gebruik te maaken van de bedenkingen en confideratiën door verfcheide Leden te berde gebragt, en welke toen verzogt zyn dezelve binnen den tyd van drie weken aan haar te fuppediteeren.

Üwe Cornmisfie ajtyd bereidvaardig, om aan het verlangen deezer Kamer te voldoen, kan echter niet voorby haar leedwezen te betuigen, dat zy het genoegen niet gehad heeft eenige Confideratiën of bedenkingen van de Leden deezer Vergadering te ontfangen, waar door zy is genoodzaakt geworden op haar geheugen aftegaan, 't welk haar het werk meer moeielyk en onzeker gemaakt heeft.

Zoo veel zy zich heeft kunnen te binnen brengen zyn op baar voorig Rapport geene bedenkingen gemaakt dan

i°. Tegert het verleenen van Aften van admisfie aan de zulken, welke eenigen handel in Lotery Billietten begeeren te dryven.

2". Tegen het voorgefteld verbod, om Loten te mogen verhuuren of verkopen op Crediet.

3». Tegen het verbod om te mogen fpeelen op Contraft.

Wy zullen de verdediging van het geen wy nopens deeze drie poinften by ons voorig Rapport hadden voorgedragen , niet op ons nemen — wy hadden genjeend door het verleenen van Aften van admisfie te zullen voorkomen , dat niet ieder fortuinzoeker zonder vermogen en zonder zeden zich tot fplitfèr zoude opwerpen, en dat geene Lotery Billietten in omloop zouden worden gebragt, waar van de Uitgeever of Ondertekenaar dikwijs in het geheel niet beftaat -r en cloor de twee andere poinften hadden wv gehoopt te zullén bewerken, dat zoo veele jonge Lieden sa onnozele Landbewoners de droevige llagtofFers niet

wier-

Sluiten