is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s SEPTEMBER 1800. gg

ders en Verhuurders van Huizen en Landeryé'n en£., gedaan hec hiernavolgend voornel.

BURGERS REPRESENTANTEN!

Daar, volgends hetgeen by deeze Kamer omtrent de Ver* pondingen der vaste Goederen, immers der Landeryën* de Verhuurders merkelyk zullen worden bezwaard, en de 'Huurders integendeeldoor het wegvallen der Middelen van Hoorngeld, Koehouders-. Zoutgeld, en den tfflpbvróp hei bezaay, niet weinig zullen worden verligt, en dien* volgens de laatften ten merkelyken prsejudicie van de Eel!ften, geduurende den loop der Huurjaaren, aanmerkelyM zouden worden bevoordeeld, hetwelk nimmer de Intentie van het Vertegenwoordigend Lichaam zyn kan, — ftella ik voor, om op zoodanig een plaats, alwaar zulks dooi' de Cornmisfie het gevoeglykst zal worden geoordeeld , intelasfchen , deeze of dergelyke woorden:

„ En zullende de Huurders en Verhuurders van Huizot: „ enLanderyën, eikanderen in der minne moeten verftuart , „ omtrent het voordeel, hetwelk de een tot prejudicie „ van den ander, door het invoereu van de Verponding, „ naar evenredigheid van de Huur berekend; en het vveg„ vallen van zommige, nu geheven wordende middelen „ zouden komen te lyden; wordende, ingevallezydeswe* „ gens niet kunnen overeenkomen, de Huurcontracten „ van diergelyke Perceelen, gehouden voor met het teï>„ pende Jaar, waarin deeze nieuwe wyze van Heffing der „ Verpondingen zal zyn geïntroduceerd, te zyn geêift„ digd."

En is, goedgevonden en verftaan, te verzoeken en te committeeren den Burger Appelius, en verdere Gecommitteerden, welke op den 9. July laatstleden het Rapport hebben uitgebragt, relatif het Pian van Belastingen, om hetzelve voorftel te examineeren en deswegens der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

F 4 Ten