Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 SEPTEMBER 1P00. 137

fecte tot gehoorzaamheid verpligt; een Befluit dat door dc bekrachtiging der Tweede Kamer gezag van Wet gekregen heeft.

Art. 59. van de Acle van Staatsregeling zegt: Elk der keide Kamers ontwerpt voor zich zelve een Reglement van Orde, het geen, na door dezelve goedgekeurt, en door de andere Kamer bekrachtigt te zyn, het gezag van Wet heeft, en niet dan op dezelfde wyze kan verandert worden.

Maarnu dan, is hier eene Wet, en fpreekt die Wet zoo duidelyk, dat niemand aan de woorden of meening derzelve, immers naar ons inzien, kan twylfelen, wat behoeft 'er dan nog meergezegt,omte beantwoorden de eerst voorgeftelde vraag, en te befluiten, dat iederLid is verpligt zyn item by het appél nominal uittebrengen.

Maar ook dit geremarqueerde is genoegzaam om ons omtrent de tweede voorgeftelde vraag te bepaalen.

Is 'er een formeele Wet die dit gebiedt, waartoe dan nog buiten dien middelen van conftrainte?

De Wetgever, Hy die het Bataaffche Volk Vertegenwoordigt, die het vertrouwen van hetzelve bezit, is die niet te gelyk een voorganger in het gehoorzaamcn der Wetten?

Ja— het is mogelyk, het is menfchelyk, dat drift of wanbegrip voor een oogenblik van het regte fp oor afleiden, maar een herinnering aan pligt en orde, zal dan ook genoegzaam zyn om de zaak te herflellen.

Genoegzaam zal het dan ook naar ons oordeel zyn, (want wy moeten hier niet verder uitweiden,) wanneer in didrgelyke gevallen , dat een Lid der Vergadering het uitbrengen zyner ftem mogt weigeren, aan denzelven door den tydelyken Voorzitter worde voorgeleezen het 12. Art. van 't Reglement van Orde, gelyk mede daarna het 59. Art. van de Acte van Staatsregeling, het welke hetzelve Reglement, na de fanctie der Tweede Kamer, verklaart gezag van Wet te hebben, met aanmaaning des noods, om zich als nog aan de Wet te onderwerpen.

Na deeze plegtige herinnering aan Wet en Orde, vertrouwen uwe Gecommitteerdens dat het nimmer zal kunnen gebeuren, dat een èenig Lid der Vergadering zich ver.

der

Sluiten