is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

Overwegende, dat het belang en credit van den Lande vordert, dat (zoo 'sLands Kas zulks eenigzins gedoogt) dat de praetenfiën ten laste van den Lande ten fpoedigfren worden voldaan, verklaart, dat 'er beftaat onverwyldt rioodzaaklykheid.

Voorts zich conformeerende met het Rapport baarer perfoneele Cornmisfie.

Befluit:

Dat de over'den Jaare 1700* geconfenteerde Somma voor de Zeewerken in het voormalig Gewest Holland zal worden geaugmenteerd met ƒ 25000:-: - die voor de Rivierwerken met ƒ15000:-:"-, en. die voor de Droogmakery van de Nieuwkoopfche en Zevenhovenfehe Plasfen met ƒ 23000:-:-, welke alzoo geconfenteerde Sommen zullen moeten worden gevonden uit de Post van onvoorziene Uitgaven, over.den Jaare 1799. onder de 7e. Summa gegebragt; endat dien onverminderd het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek zal worden aangefchreven ,de no dige zorge te dragen, dat niet dan in de allerpresfantfte gevallen in het vervolg eenige Werken worden aanbefteed of gemaakt, waardoor het montant der daarvoor geconfenteerde Sommen ontoereikende zouden bevonden worden, zonder alvoorens het welneemen van het Vertegenwoordig gend Lichaam gevraagt, en de authorifatie bekomen te hebben.

En zal Extract deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en voor zoo veel het eerfie gedeelte betreft , aan Commisfarisfen van de Nationale Rekening, zoo tot informatie, als om zich daarnaar te reguleeren.

En zal dit Befluit, in conformiteit van den 60. Art. der Staatsregeling, aan de Tweede Kamer ter fanétie worden gezonden»

L H. AFPEL lUS. W. RIS. C. SCHEFFER. L. KNIPHORST. J. A. VERBEEK.. E. LEWE»