Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C « )

veelal van de eene hand in de andere gaan. Terwyï daar en tegen, indien men by zoodanig, met voorkennis en approbatie van Commisfarisfen der Vierfchaar c ere Proresfooren gepasfeu'd Contract, het middel van reliëf wilde buiten fluiten, als dan aan de Studenten zou worden opgedrongen een privikgium odiopum, en dezelve van erger conditie zouden worden dan alle andere minderjarige; en zulks met zoo veel te ne:r gevaar, als de Profesforen minder, dan een wezenlyke Voogd of Curator, aangaande het waar belang hunner Pupillen kunnen oordeelei). —

Wy zwygen hier zelfs van den vervaarlyken last, die op de Profesforen zou worden gelegd, om te oordeelen over elk engagement en contract:, daar ieder Student, geduurende zyn verblyf aan de Academie, zou willen aangaan, en daar toe telkens te moeten treden in het onderzoek van zaken, omtrent welke zy met Argus-oogen zouden moeten toezien om niet te worden misleid.

Ook blykt van zelve, dat dit middel is inapplicabcl op alle daaglykfche Schulden, waarover niet fchriftelyk word gecontracteerd , maar die te Boek worden gefteld, zoo als voor Kost en Drank , Klederen, Boeken, Meubilen, en het geene verder van dien aart is, terwyl het echter zou te duchten zyn , dat, indien de hier vooren bedoelde fchriftelyke engagementen , aan eene eenigzins geftrenge cenfure wierden onderworpen, de baatzucht weldra middelen zou vinden, om onder den fchyn van zulke daaglykfche Schulden te zekerder haare rol te fpelen, of dat de ftudeerende jeugd, op geene andere wyze credit kunnende bekomen, ligtelyk deeze daaglykfche en noodzaaklyke fchulden by diverfe Crediteuren zou vermenigvuldigen , dezelve alle onbetaald laten, en de penningen door hunne Ouders aan hun overgemaakt, tot zulke verkwistingen dilapidceren, waar toe geen credit kan wordsn gevonden.

Hoe zeer derhalven wy gemeend hebben de voorgeftelde denkbeelden by dit Rapport niet onaangeroerd te mogen laten, vinden wy nochtans geene vryheid om dezelve;als aanneemlyk voprtedragen, of om ze tot eenen grondflae van eenige intermediaire voorziening, by eene eVentueele vernictigmgder Univerfiteits Vierfcharen te doen ftrekken:

- , ejj

Sluiten