Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 SEPTEMBER 1800. 371

Ts geleezen eene Misfive van Commisfarisfen tot de Nationale Rekening, gefchreeven alhier op gisteren, daarby verzoekende de intentie der Vergadering te mogen vernemen, op welke fumma's der algemeene begrooting der Staatsbehoeftens over deezen lopendeB jaare zullen behoren gebragt te worden, en aan hun ter examinatie en regiftxatie aangeboden zynde Ordonnantiën van bctaaiing op den Ontfanger Generaal der Adminiftracie te Lande, in voldoening van drie maanden Penfioen verfchenen ultimo Maart 11., voor de geweezen Schippers op 's Lands Buitenjacht.

En gedecreteerd: de voorfz Misfive, in originali, te fiellen in handen van den Burger Reprefentant Leemans, en verdere Gecommitteerden, tot de Finantiëele zaaken, om deswegens der Vergadering te dienen yatr confideratiën en advis.

Is geleezen eene 'Misfive van Tvcejïdent en Paaden in den Hove van Juflitia over de voormaligs Gewesten Hollanden Zeeland, gefchreeVen . alhier op heden; daarby ten gevolge van het Decreet van den 5. Augustus 11.', favorabel advifeerende op de :Requeste. van Willem van den Broek, wonende te Ridderkerk, verzogt hebbende Brieven van Creatie als Notaris.

En is goedgevonden en verfiaan, de ade Jeezirg van voorfz Misfive te bepaalen op aanfiaar.de Woensdag dun 17. September.

Is geleezen de Requeste vzxxGodefridns Dominicus van Hellenberg, inwoo.'ider birnen de Gemeente van Thiel, daarby na te kennen geving, dat hy Suppliant: door de Cornmisfie van onderzoek naar den riebtigen, opbrengst der Heffingen van.30. .November 1798. en Bb 5 29

Sluiten