Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3?2 12 SEPTEMBER 1S00.

*9* October 1799., ingevolge derzelver Inftruc'tie, in conformiteit der deswegens geëmaneerde Pablica«en, uit hoofde van de door hem aan dezelve Heffinggen onbetaalden drie te. m nen, en vermits de non exhibitie eener by hem verlegd zynde Quitan. tie ter fomma van ƒ210:- wegens de Inkomften, hoi ze^r deugdelyk door hem ontvangen, ten belopen van ƒ3120:- beboet was gewoiden, op poene en m?t aan/.egging van daadelyke ^yfeling, en om voorts met hem te handelen; alt. de verordeningen, tot opleggi- g van voorfz fomme aan de hand geeven; —> mei aliegatie van redenen verzoekerde, dat het Vertegenwoordigend Lichaam aan hem Suppliant gelieve re He nen een convenabel uitftel van betaaling der bovengemelde boete van f ^120:- en wel van zes maanden na het h>er omtrend te neemen Decreet, en inm'ddels, zoo geduurende voorn, termyn, ais ook hangende de deliberatien hier over, te accordeeren fun-heance van executie , mitsgaders dar al mede worden verklaard, ü.it hy Suppliant al ffog zal kunnen en mogen, txhi.beeren de bovengemelde thands by hem vermtsc wordende Qukrn'ie, of anders dat aan hem moge worden overgehnutn , om de door hem zoo deugdelvk gedaane bemaling van ƒ j>io:- ten aanzien van de Heffing op de Inkomiten, te kunnen en temo, ger justificceren: of dat anderzints welgemeld Lichaam, ten hehoew van heri; Suppliant, in deezen zoodanige gunfiige dispofitie gelieve te neemen, als na deszelfs bekende aquiteit geoordeeld zal worden te behooren,

En in aanmerking genomen zynde, de beduchtheid, in welke de Suppliant thanJs vei f ert, van met Proceduüres van xecutie ter zaake voorfz. te zullen worden overvallen, heefc de Vergadering, ten einde

hec

Sluiten