Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5io 17 SEPTEMBER 1800.

En zal Extract deezes worden gezonden aan het voornoemd Uitvoerend' Bewind, óm hier aan de noodige Executie te geven.

Zullende dit Befluit, overeenkomftig het 60. Articul der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens voor* fchree/e Misfive en Rcquesce, in originali. [zonder refumtie. ]

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek; gefchreeven alhier den 13. deezer fub Nis- gf ; houdende, ingevolge van, en ter voldoeninge aan het Decreet van den n. Augustus laatstleden, deszelfs bericht, confideratiën en advis, op de Requeste van Sufanna Catharina des Tombes, Weduwe P. Monsjouw, in den Jaare 1787. uitgeweken geweest;daarby verzogt hebbende, om met eene Gratificatie in eens te mogen worden begunstigd.

En in aanmerking genomen zynde,' dat geenzins by het doen van 't voorfchreeve verzoek is voldaan aan het gerequireerde by het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam, van den 7. Maart deezes jaars, by het welk onder meerderen is bepaald, dat uitgewekene en teruggekeerde Bataven van eene Gratificatie willende jouïsfeeren, verplicht zouden zyn een bewys te produceeren, waar uit de nood^akelykheid, dat zy deeze Republiek hadden moeten verhaten, confleeren zoude; is, conform he( advis van hec bovengemeld Bewind, gedecreteerd: der voornoemde Suppliantes ver'.nek, by deezen te declineeren en te wy.^en van de hand.

En zal Exiracl de-zes •-orden gezonden aan het voornoemd Uitvoerend Bewind, tot informatie.

Is

Sluiten