Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 SEPTEMBER i8co. 543

van voorfz. Fidei-Commisfair Capitaal, zouden zyn; terwyl gem. Adminiftrateurs zich door dit geallegeerde verantwoord houden voor het moogelyk belang, dat wettige Nazaaten van meergemelden^*» Willem Smit van Diepen, by zyn vooroverlyden, by des Suppliantes verzoek zouden konnen hebben.

Hiermede, B. B. R. R.! meenen wy, dat Gyl. volkoomen, van de zaak en derzelver omftandigheden onderricht zyt; en nu overgaande tot onze confideratiën, moeten wy met het Hof van Juftitie bekennen, dat byaldieu dit nader verzoek om ontflag uit den Band van FideiCommis van de nog overige ƒ21,100. aan den Suppliant mogt worden toegeftaati, ook dit Capitaal door de fchulden van des Suppliants meergemeldcn Zoon, ogenblikkelyk geheel zoude worden geabforbeert, en de Suppliant zelve tot een totaale armoede gebragt worden , waar tegen deszelfs Moeder de Testatrice zoo zorgvuldig heeft willen voorzien, met uitdrukkelyk gewild te hebben, dat hy alleen zyn leven lang de Vrugten of Interesfen zoude genieten, en dezelve nooit aanfprakclyk of executabel zouden zyn voor eenige Schulden of Lasten, door hem reeds gemaakt, of nog te maaken, maar enkel en allem hefteed mogen worden tot deszelfs uoodzaaklyk onderhoud en alimentatie; en het is hierom, naar ons inzien, zeeker, dat niet alleen het, Fidei Commisfair Capitaal, maar zelfs de Vrugten, nimmer mogen gebruikt worden, om aan de verpligting of last, die den Suppliant tot betaaling der fchulden van zyn Zoon fchynt op zich genomen te hebben te voldoen, bovendien hebt Gvl. ongetwyffeld opgemerkt, dat meergemelde Capitaal, by orerlyden van den Suppliant moest overgaan "op zyne wettige Nazaaten, by reprefentatie, en dat dus, ingeval des Suppliantes Zoon Jan Willem Smit van Ditpen, ten wiens behoeve reeds ƒ 20,000. van het nagelaten Fidei-Commisfair Capitaal zyn weggcfrn-.'.ïen, door het afdoen van één Executie, met agterlating van wettige Nazaaten, voor den Suppliant kwam te overlyden, na dat de resteerende ƒ21,100., door het voldoen van deszelfs overige fchulden ook zouden zyn geabfo; beert, de Kinderen of verdere descendenten van gemelden Jan Willem Smit van Diepen, zeer zeker, door het verzogte ontflag zouden benadeelt

wor-

Sluiten