is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 SEPTEMBER i8eo. 571

gonnen hadt; — by alteratie in zoo verre van het opgemeld Decreet te verklaaren, dat de bewuste Vacatuure naar het Voorfchrift van het voorzegd Regiement zal moeten worden vervuld, _ _

En gedecreteerd, de voorfz. Misfive, in origmah, te nellen in handen van de Burgers Repraefentanten van den Braak , Cuypers en Pompe van Meerder, voort, om deswegens der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 15 deezer, fub NumerisIS; daarby ter voldoeninge van den 11 Maart 1. 1., by dewelke van hetzelve Bewind was gerequireerd geworden het noodige Bericht op de vraag; of de Perfoonvan Dirk Veele, Commis ter Recherche te Milhees; genoegzaam gelegenheid hadt, gehad, om zich in het Stemregister aldaar binnen den tyd, by Decreet van den 2 July 1799. ten opzichte der onderfcheidene 's Lands Ambtenaaren vermeld, te doen infchryven; —■ Overleggende een afichrift der door den Agent van Inwendige Politie , gerequireerde en by den zeiven ontfangen informatoire Mhfive, door het Gemeente Beftuur van Bakel en Milhees, hier omtrent aan de Commisfie van Oeconomie en Politie uit het Departementaal Beftuur van de Dommel gefchreeven, en waaruit het aan het Bewind voornoemd voorkomt, de bovengemelde vraag allenzins affirmatif te moeten beantwoorden.

En gedecreteerd, de voorfz. Misfive en Bylaage, in originali, te Hellen in haden van de Burgers Reprafentanten Vethoyfen, de Sonnaville en Cuypers, om deswegens de Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Pp 4 Is