is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 SEPTEMBER 1800. 0i

fie eener tweeledige qusstie, door die van de Nedefduitfche en Engelfche Hervormde Gemeentens te Vlisfingen gemoveerd, de Raad aldaar van wegen deeze Kamer is aangefehreven voorttegaan met het maken der no5 di°-e fchikkingen, ten opzichte van de Plaatzelyke Kerkgebouwen, alles onverminderd zoodanige reclame vati ««■endom als zouden mogen worden gemaakt, en behoudens de deciiie des Vertegenwoordigenden Lichaams teil principale, in cas van onverhoopt bezwaar. — Daar ml 'clit Befluit van den 13 Augustus des afgelopen jaars ruirti z°vcn maanden was posterieur aan de Refolutie des Be^ winds, op den iojanuary bevorens genomen, en boven= dien dat Befluit aan die Refolutie niets konde„geven of juinen, maar'of in effeete op hetzelfde nederkwam, of, teVminften genoegzaam verbindende was voor den Raad om ten principaale voorttegaan, de onderfcheiden Gezindheden, immers de Nederduitfche en Engelfche Hervormde Gemeentens, die zich, uit hoofde van hun gefustineerde, doch het geen door het Befluit deezer Kamer van den 13. Augustus was vervallen, op de zaak ten principale nog niet7 hadden geëxpliceerd op het reeds geformeerde of nader te formeeren plan van fchikkingen te komen, en voorts naar bevind te handelen, heeft het niet anders dan Uwé Commisfie moeten bevreemden, niet alleen niets verder van de werkzaamheden van den Raad, op eene legalewy~ ze te verneemen„ dan het geene relatif is de incidenteels qua;stie, door die der WaJfche Gemeente geopperd, en door den Raad wederfproken, maar integendeel eerst doof eene op den 19. November des voorleden Jaars by deezé Kamer ingekomen Requeste van A. H. van Pelder, cuirt fuis alle Leden der Commisfie uit de Roomsch Catholyke Gemeente te Vlisfingen, daar by, om geallegueérdé redenen, op eene fpoedige afdoening infierende, te wordpn geïnformeerd, dat de zaak nog in denzelfden Staat was als by het nemen van Ulieder Befluit op den meers gemeïden 13 Augustus tevoren; terwyl al verderop den U fuly 11.' in deeze Vergadering op nieuw is geleezen eene nadere Requeste van dezelfde Gecommitteerden des Roomfchen Kerkgenootfchaps te Vlisfingen; daar by i met niet mindere inftantiën aandringende op eene zoo VeeH mo°'*lvk onverwylde beflisfing, en welk Verzoek wordt Qq 6 #r«