is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa SEPTEMBER 1S0®. 6/3

De Burger Reprsefentant Couperus , en verdere, by Decreeten van den 30. üec. 1709. en 9. july 1. 1. Gecommitteerden, ten examen,

foor eerst: ■ i ' -

Van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, gefchreeven alhier den 13. der gemelde maand Dec. fub Nis £§>, daarby, ten gevolge van het Deereer, van demo. Nov. des gem. Jaars, bepaalende eene algemeene Wet op het Armen - Beftuur , voorgedragen hebbende, om met intrekking van zekere Qualificatie, by Decreec des Vertegenwoordigenden Lichaams, van 8 Febr. 1799. verleend aan de Burgers F. FPytitjes, en anderen, — hetzelve Bewind te authonfeeren om van dezelven, ten aanzien hunnen gehcu.iene directie, betrekkelyk derzelver opgerichte Natioraak Fabriek, behoorlyke Rekening en Verantwoording te vorderen, onverminderd echter den lof aan hunne edelaartigc en Vaderlandslievende pogingen verfchuldigd, en by het bovengen). Decreet aan hun toegekend. En

Ten tweeden: , Van de Requesten van Frans IFyntjes, & van der Hulst en E. Floberg; verzogt hebbende, te worden o-emaintineerd, by hec Decreet van den 8. Febr. 1799. betrekkelyk de direétie der Nationaale Fabrieken genomen, alles breedcr by dezelve Requeste omfchree-

ven; , ' .

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hier navolgend Rapport:

(Fiat infertio.) {*)

En is goedgevonden en verftaan, het voorfn. Rapport te doen drukken, aan de Leden te distribueeren,

en

(*) Zie de Mylaag»