Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yo6 ate SEPTEMBER r8oo.

Ten zevenden: van het uitgebragt Rapport door de Burger Reprajfentauit Pompe van Meerdervoort, en verdere, Gecommitteerden, relatief het verzoek van den Opzichter der Cafernen binnen deeze Reddende A van Bysteryeld, om vermeerdering van TrȎtement.

Ten achten: van het uitgebragt Rapport door de Burger Repraifentart Pompe van Meerdervoort, en verdere Gecommitteerden, relatief hec verzoek van JJ. van Beemen, ten einde aan hem mogte worden gepermitteerd, om naar deszelfs woonplaats buiten welke hy zich in den afgeloopen jaare, tyde dat de Gewapende Burgers tot den actueeien dienst wierden opgeroepen, had geabfenteerd ce mogen terugkeeren.

Ten negenden: van het uitgebregt Rapport door de Burger Reprsefentant Pompe van Meerdervoort, en verdere Gecommitteerden, relatief bet verzoek van H. Meister, om remisfie der pcenaliceiten door hem geï-.curreerd, wegens onwilligheid tot den Burgerwapendienst.

Ten tienden: van het uitgebragt Rapport door de Commisfie ter Organilatie oer Rechterlyke Macht, relatief het ver-oek van deu Lieucenant Collonel Q<.eyfen,Corvm andeeren de de Lyfwacht van het Ver* tegen woordigend Lichaam,om geëlucideerd temogen werden, omtrent zekere gemaakte bedenking door dtn Krygsra^d, uf de Straf, by het Militair Wetboek vasgeftejd, op de defertie, in tyden van Oorlog, ook van applicatie is op Dtfereun; behoorende tot de Lyfwacht van het gemeld Vertegenwoordigend Lichaam. En

Ten

Sluiten