is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

De Rentmeester was volgens het 2. Art. zyner Inftructie verplicht, op behoorlyken tyd intevordcren alle de omflagen voor Schieland, en hy moet zorgen dat 'er geen reitaiften bleven ftaan , ja , was gehouden de gebrekige daartoe te Conlbingceren.

Indien de Rentmeester hier aan had voldaan, aan zou hy thans zoo veel achterftallen over den tyd dat de pradecesfeu»s van de tegenwoordige Municipaliteit hebben gefungceerd niet te pretendeeren hebben; by heeft dan aan der vertoonders pradecesfeurs tegen zyne Inftruclie aan, vrywilïilig credietgegeven, het welk niet anders is, daneenpcrfoheel Crediet, en het geene hy niet anders dan fuo periculo kan hebben gegeven; derhalven kan hy geen aanfpraak maken tegen anderen perfoonen, die naderhand 111 fuucHe zyn getreden, maar moet die perfoonen zoeken, aan welke heeft gecrediteerd. _

Hier op merken wy aan, dat, al waren deze pofitiven geconftateerd, daar uit nog niet zou volgen dat dezelve immer konden worden een voorwerp van polietieke decitien. Wy befchouwen in tegendeel het onderzoek, of de Rentmeester als dan «/«/'"in culpa zy van eenen zodamgen aart, dat het anders dan door den rechter behoort te worden gedaan; zoo als de geheele questie, of devertoonders dan wel hunne pradecesfeurs door gericht» dwang tot betaaling dezer achiefftailige gelden kunnen worden genoodzaak::, van eenen gantsch judicieelen aart is, en daarom geen onderwerp behoort te worden van uwe deliberatiën.

Na dit alles te hebben overwogen , zyn wy van advis, dat 'er voor het Wetgevend Lichaam geene termen zyn, om aan het Committé van Finantie te Nieuwerkerk aan den Ysfel, te verkenen zodanige qualificatie en autorifatie, als gepast zou wezen, om dezelve in ftaat te ftellen, ten einde te recouvreren 'het deficit in de Ambachts-Kasfe aldaar; dat'er ook even min zodanige termen voor handen zyn , om den Rentmeester van Schieland aan te fchryven, dat hy, ongeprejudicieerd zyn recht op de achterftallen de voorige Jaaren, van de Municipaliteit van Nieuwer Kerk op den Ysfel zou ontvangen het gunt door dezelve over de Jaaren J79S cn 1795» is gegaard, en dat hy met het invorderen