Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 }

t tl principaale, ex offlcio (zo ais hetzelve zegt) een Comparitie van parthyën te beleggen, en den Drosfaard vatl Drunen benevens vier van de Geïnteresfeerdens door de Supplianten zelve te benoemen , NB. met derzelver respective Practizyns voor Commisfarisfen uit gera. Hove te doen compareeren, en mitsdien parthyën alzo Judiclïele te doen citeerenj want (immers naar ons inzien) is deeze rechterlyke demarche van voorgemelde Hof, na de verleende furcheance, Veeleer voor eene daad contra officium, als est officia te houden, te meer,dewyl hier door de Supplianten in onnodige kosten zyn vervallen, door de verplichting van Comparitie-gelden, Salaris van Deurwaarders, als mede van Practizyns te moeten betaalen, welken allen hadden kunnen vermyd worden, indien zich het Hof meer ex oflicio, dat is (onzes erachtens) meer overëenkomftig uw Befluit van 10. October 1799 hadt gedragen. Hetvoorn4 Hof zegt, dat hoe zeer zich veel waarfchynelykheid opdeed, dat de zaak in der minne zoude worden gevonden, nogthans de hoop daartoe op eene nadere Comparitie geheel en al was verdweenen, en 'er dus niets over bleef, als aan de gevenereerde ordres in uw bovengemeld Befluit vervat, te voldoen. Daartoe overgaande, merkt het voorfz. Hof aan, dat alleen moet onderzogt worden, of der Supplianten verzoek ten principaale, behoort te worden geaccordeert, en of de redenen en mofiven by de Requeste aangevoerd, als fufficient kunnen worden be« fchouwt;en reflecteert vervolgens omtrent dit laatfte point» dat de meeste der gronden van dien aart zyn, dat de xat-i rites derzelve, in cas van voortgang der Procedures, by een rechterlyk onderzoek zullen moeten worden beflist; en» hetzelve Hof, om dat het mogelyk eens als Rechter de Cognitie der zaak op zich zoude moeten nemen, geen vry* heid heeft, zich daar op uit te laaten; verzoekende mits* dien daar van verfchoond te blyven. Maar omtrent het eerfte point, te weeten : of het verzoek der Supplianten ge» accordeert behoort te worden, vermeend gem. Hof een z» kort mogelyk onderzoek te moeten doen; evenwel zonder zich over de redenen en motiven van 't gedaan verzoek te expliceeren; dan hier op moeten wy in 't voorby gaan aanmerken, dat het ons bezwaarlyk voorkomt, over het tl of niet toeftaan van een verzoek te oordeelen, wanneet A 3 me»

Sluiten