Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4f »

men zich bezwaard vind over-de gronden en rnotiyef ^ daartoe aangevoerd, raadeuder wyze te beflisfen; hoe d\t J, echter zy, 'sHoves confideratiën zuilen wy hoofdzaaklyk » alhier laten volgen:- ^ : '

i Het Hof vermeend dan °.: dat, hoe zeer de gantfche - . inasfa. van de gedaane calange , te zaameri ter fomme vaa > ƒ 3800- - o - o. door de Supplianten gerekend, en by j, de middelen van hun Request opgegeven is, evenwel i. «p het point in kwestie niet zo zeer in confideratie : , kan komen, maar wel öf elk der gecalangeerden pro [é, , }. nvt geval verzeert, van zyn gedaan verzoek te kunnen ? ' obtineeren, en dat, zonder regard te Haan op het gehee- . ' ' kfmontant-, het geen omtrent de eene bevonden word plaats ! t \ te moeteii hebben, ook omtrent allen behoord te worden 1 tt gepraétUëerd.

...Ten 20. renecteerd het meergemelde Hof, dat de Sup* • Pi plianten, by de middelen van hun Request avouëereiv, dat I *. zy aan de Municipaliteit van Drunen één Request,. 't welk 5 \ ©p. geen behoorlyk Zegel was gefchreeven, en door hun 1J!"1 onderteekend, hadden ingediend, .dat zy diensvoJgens al» } |>articuliereen,. volgens de Ordonnantie op het klein Ze- < n gel, in 't voormalig Bataafsch Braband van 16. july 1796* , m vervallen zyn, in een boete van ƒ 50 - 0 - o.; i' 0011

• Dat voorfz. boete genoten word, (conform Art. 45.> )m by die geene, die de calange doet; en dat gemelde boete.- ™! volgens Art. 46. by parate Executie kan worden ingeï ■ ï1 vorderd. I J'

Uit dezelve, refieftiën nu, {lelt het Hof, dat zoude bly? c ken, dat de Wetgever, om zao veel mogelyk alle fraudes a Bl en contraventiën voor te komen, zelfs niet een gedeel- • 1[t te van de geïncurreerde poenaliteiten, voor den Land^t t heeft willen referveeren, maar aan die de Calange doet,»,-1 afgeftaan . en dat dit zo zynde, hy die de Calange gedaans 1 * lieeft,.een verkreegen recht zoude hebben, tot de Boeten^ , * welke hem door een politicque Refolutie niet behoort te; t Ujworden ontnomen. Overigens is het voorfz. Hof van oor- •■ :of deel, dat ook nog tegens het gedaan veïzoek in confidev' ™ ratie zoude koomen , dat hetzelve aan . Ul. gedaan is;» ,;™ lang na dat de Calange was geëxploicteert reeds proce-t:- S dures geëntameerd, en kosten tot invordering der boe.^ ™e ten geimpendeert waren j terwyl :hetz,elve. Hof, na herhaal' lor; §»9 •••* h ling» , IK

Sluiten