Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s OCTOBER 1800.

07

deezen te declineeren en te wvzen van de hand.

En zal Extract deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind voorn., ten einde gezegden Raad hier van te informeeren.

De Burger Reprajfentant Carsten , en verdere, by Decreet van den 2 Mey laatstleden , Gecom . mittecrden ten examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , gefchreeven alhier den 16 April te vooren, fub. No. 15Yl; daar by ter voldoening aan het Decreet van den 19 February deezes Jaars , advifeerenue op de Requeste van H. Voorwinkel, Veerfchipper van Meppel op Amfterdam, verzogt hebbendedat het by het voorfchreeve Request copielyk overgelegd convenant van den 16 October 16.59 , tusfchen de toenmalige * Gecommitteerden uit de Staaten van Ovcrysfel en Drenthe geflooten , opzichtelyk de Veerfchippers en Voerlieden van de Zwartejlais ter eenre, en van Meppel ter andere zyde, mogt worden vernietigd en vervallen verklaard, met opheffing der tegen hem Suppliant uit dien hoofde geëntameerde procedures, enz.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hiernavolgend Rapport:

BURGERS VERTEGENWOORDIGERS!

Op den 2 Mey laatstleden fteldet Gylieden in handen van uwe Medeleden de Burgers Rcprsefentanten Huber, Schhiyter en Carsten, ten einde Ulieden te dienen van confideratien en advis eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , gefchreeven alhier den 26 daar te vooren, en geqio* teerd fub. No. JSfl; houdende, ingevolge van, ea

ter

Sluiten