Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

I OCTOBER 1S00.

By refumtie gedelibereerd zynde over eene Mislive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 17 September 1". 1., fub No. H; en den 22 daaraanvolgende ter deezer Vergadering geleezen, houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 26" Augustus te vooren, deszelfs confideratien en advis op de Requeste van Hendrik van Zuilichem, Pachter van het zogenaamd Borslaps Veertje over de Rivier de Dongen en 's Grayemoerfche Vaart, gelegen onder het Domein van Geertruidenberg ; daarby verzogt hebbende remisfie der by hem nog verfchuldigde pachtpenningen over de Jaaren 1798 en 3799 ter fomma van ƒ 76-:-:

En deTiveede en derde leezing van voorfz. Misfive op den 25 September 1. 1. en heden gefchied zynde.

Heeft de Vergadering, conform het advis van het bovengemeld Bewind, bejlooten, des voornoemden Suppfiants verzoek by deezen te accordeeren, en dienvolgende aan denzelven te verleenen de voorzegde remisfie van zes en zeventig guldens.

En zal Extract deezes, met byvoeging van de voorfz. Requeste in originali worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek voornoemd, ten einde hier aan de nodige executie te geven, en gelyk Extract aan de Commisfarisfen tot de Nationaale Rekening, tot informatie.

Zullende dit befluit, overeenkomftig het 60 Art. der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens voorfz. Misfive en Requeste in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde over eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 17 September

Sluiten