is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i OCTOBER 1800. 99.

De Financieele Commisfie, by Decreet van dea 3 September 1. 1., verzogt zynde der Vergadering te advifeeren op de in derzelver handen gefielde Requeste van Jan Lubbert Umbgrore, zedert de maand November 1799 woonende te Amfterdam. laatst geweest zynde Refident te Cheribon, op het Eiland Java; verzogt hebbende, dat hy Suppliant al nog mogte worden verklaard voor diligent in de onlangs gearrefteerde heffing, ten aanzien van zekere fomma van ƒ 483,9(50-.--;, en zulks tot tyd en wyle hy Requestrant door zyne debiteuren ten bedrage van gemelde fomma zal zyn voldaan.

Heeft, by monde van den Burger Reprafentant 'van der Borght, ter Vergadering uitgebragt het hier navolgend Rapport.

(Fiat infertio.) (*)

En heeft de Vergadering om redenen, daar voor door de voorfz. Commisfie aangevoerd, verklaard: dat er is onverwylde noodzaaklykkeid.

Doch des niet te min goedgevonden en verftaan, het voorfz. Rapport te doen drukken, aan de Leden te distribueeren, en aanftaanden Maandag den 6 October aan de orde van den dag te ftellen. (zonder refumtie.')

De Burger Reprafentant Jr/zryw, en verdere, by Decreet van ax Augustus laatstleden, Gecommitteerden ten examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek,gefchreeven alhier den 6 te vooren, fub No. ff, daarby ter voldoening aan het Decreet van den 9 Juny deezes Jaars, advifeerende op de Requeste van Mr. Iman Cau , en anderen, zo voor hun zeiven

en

(*) Ziet Bylacg, A.