Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»ó& 3 OCTOBER 1800;

van zekere pretenfie welke het voorfz. Peft en Dolhuis had, den lafte der voornoemde Diaconie Armen , op Rapport eener perfoneele Commisfie by deeze Vergadering was van de hand gcweezen, cn dat alzo dit eene nieuwe stremming in de geëntameerde Procedures te wege brengende , het effect van het voorig Beshit daardoor grootendeels is weggenomen.

Het is zo,Burgers Reprasfentanten, dat met de daaddoor dit nieuwe verzoek en de verleende provifioneele furcheaneé , het Peft en Dolhuis eenigzints wordt opgehouden in de voordzetting der begonne Procedures, maar over het geheel bewyst het doch zeer zeker te veel» Wanneer men zegt, om dat door het declineeren een verzoek ten principaale de provifioneele furcheaneé hangende de deliberatien is vervallen, kan een dergelyke furcheaneé, wanneer er een nieuw verzoek ten principaale gedaan wordt, niet weder verleend worden.

Dit argument zoude aangaan, wanneer het verzoek ten principaale ook wederom het zelve was, dan dit is in het geval voor handen niet alzoo, het verzoek tendeert, om niet furcheaneé maar om eene voorziening in de omftandigheden, waar in de Diaconen en Armbezorgers zich bevinden, terwyl zy by hun Requeste een nieuw vooruitzicht aan de hand geven, om de bovengemelde pratende te kunnen voldoen; en het is' dan ook te recht naar ons oordeel dat dit laatste Request van voorfz. Diaconie, door Ulieden is gefteld geworden in handen van den klove van Holland en Zeeland, daar het voorige om furcheaneé in handen van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek gefteld was. Alzo thans het Hof door zyne bemiddeling opeene comparitie of anderzints moogelyk aan die zaak die wending kan geven, welke voor het Peft en Dolhuis, zo wel als voor de Diaconie armen minst naadeelig is, terwyl toch ook wederom hetzelve Pest en Dolhuis door een der Diaconen tot betaaling eener praeterrfie, welke omtrent de helft der door de Diaconie verfchuldigde penningen uitmakt, wegens geleverde graanen in rechten wordt betrokken.

Dan daar evenwel dit nieuw verzoek der Diaconie

en

Sluiten