Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 OCTOBER 1800- tojï

en de verleende, furcheaneé, hangende de deliberatien, niet behoort te {trekken om de zaaken ten nadeele van hetzelve Peft en Dolhuis te traineeren, en dier<relyke oogmerken,zo dezelve ten dien opzichte met het prefenteeren van het bovengemeld Reqaesre by de voorfz. Diaconie mogt hebben gerefideerd, allezmtsS jbehooren te worden tegen gegaan.

Zo zouden Uwe Gecommetteerden van oordeel zyn dat dit Request van Regenten van het Pest en Dolhuis zoude behooren te worden gefteld in handen van het Hof van Juftitie van het voormalig Holland en Zeeland, tot informatie, met aanfehryving om ter deezer zaake der Vergadering, zofpoedig mogelyk, te dienen Van confideratien en advis.

Onderwerpende enz,

C. van Forcejl. 3- G. Kramer. U. J. Huber.

C. Horen. J. Ondorp.

D. 3. Steyn Paryé. W. Doelman,

En is, conform hetzelve praalabel Rapport, goed* gevonden en verftaan, de voorfchreeve Requeste en Bylagen, in originali te zenden aan het Hof van Juftitie over de voormalige Gewesten Holland en Zeeland, om, met terugzending derzelven, betreklyke de onderhavige zaak, der Vergadering zo fpoedig mooglyk te dienen van confideratien en advis.

De Buger Reprafentant van Veen, en verdere Gecommitteerden, hebben betreklyk de continuatie van het aan den Pasfagiemeeste r H. van Bokhoven toegelegd penfioen, gedaan den hier navolgenden voordragt, en daarby tevens een Concept - Befluit geproduceerd. „TT„ N 2

Sluiten