is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C io )

De Eerfte Kame- van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie, om, ingevolge Befluit van den 14. Augustus deezes Jaars, door deeze Kamer genomen, inhoudende, dat de Notatisfen geenzins onder de Jhubter.aareu gerekend worden te resforteeren, te dienen van confideratien en advis, op de vrage door den eerften Praefideerende en andere Raaden in den Hove van Juftitie «ver het voormalig Gewest Bataafsch Braband, iterative gedaan by derzelver rVJislivts van den 4. April des gepasièerden, en van den 9 Juny, en 28. July deezes Jaars 18.00, fpeciaal hierop nederkomende, of zekere Refolutie van den voormaligen Raad van Braband, de dato 9 Novenaber 1772, waarby het getal der Notarisfen in den Bosch, welke" aldaar maar mogten fungeeren, bepaald .was, al nog konde gerekend worden in kracht en werking \i zyn, of wel da: dezelve als vervallen moest worden bdcbouwd , en generaalyk , of een ieder al of niet de bevoegdheid zonde hebben, om het Officie van Notaris uitt.'öerrcnen ;

Overwegende, datdeNotarisfen geenzins onder de Ambfcmaaren gerekend worden te resforteeren;

Overwegende, dat door alzulke verklaring een iegelyk recht en vrydom heeft, om de functie van Notaris tntteodF.nen ;

Overwegende echter, dat eene onbepaalde vryheid gevurlyk, en bsogstfshadelyk zoude kunnen zyn, en dat derhalve» Jiet belang vordert, dat hiervoor door eenige bepaalïngen behoord te worden gezorgd ;

Reftuh:

Vooreerstz Dat zal worden verklaard, zoo als verklaard •wordt by en mits deezen, dat de Refolutie van de gewezen Raad van Braband, van dato 9. November 1772. word ge'10 tulen voor vervallen, en buiten effeft gefteld by eo Kits deeaten. En

Ten anderen, dat bet aan ieder Ingezeten deezer Repofcïiek vryftaat, om de ftmetie van Notaris uitteöeffenen, eehtefr ouder tieeae provifioneele bepaalingen en voorfchrifi:

«. Du?