Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 OCTOBER 1800.

455

neer aan de Supplianten ter zaake voorfz. door het Vertegenwoordigend Lichaam eene provifioneele furcheaneé is geaccordeerd geworden.

En zal Extract deezes, met byvoeging van de voorfz. Requeste in originali, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om hier aan de nodige executie te geven.

Zullende dit befluit, overeenkomftig het 60 Art. der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens voorfchreeve Misfive en Requeste in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde over het Rapport van den Burger Reprefentant Baesten, en verdere, by Decreeten van den 14january, 6February en 18 April laatstleden, Gecommitteerden ten examen

Foor eerst, eener Misfive van den Hove van Justitie over het voormalig Gewest Bataaf sch Braband, gefchreeven in den Bosch ; den 0 der gemelde maand January; daarby, ten gevolge der aanfehryvinge van den 10 October 1799 , declinatoir geadvifeerd hebbende op de Requeste van G. Olyflagers c. f., allen Ingezetenen van Drunen, Departement van de Dommel; houdende verzoek, om te mogen worden gedispenfeerd van dat gedeelte der Ordonnantie op het Klein-Zegel, in het gemeld voormalig Gewest geïntroduceerd, waar door elk der Supplianten, buiten hun weten, in eene boete ven ƒ 50":-: zoude zyn vervallen.

Ten tweeden, van de Requeste van A. van der Bell, Drosfaard van Drunen; daarby in fubftantie verzogt hebbende, dat de aan voornoemde Olyfla--

gers,

Sluiten