Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■4$6* 9 OCTOBER 1S09.

perfoneel voordeel, of derzelver direct eigenbelang; maar dat daar by in 't byzonder het welzyn der Gemeente directelyk, en, hoe zeer maar in de gevolgen , ook het nüt van \ algemeen is beoogd geworden.

Overweegende mitsdien, dat de omftandigheden van het onderhavig geval uit voorgemelden hoofde zodanig zyn , dat dezelve genoegzaame termen tot eene gunftige dispofitie kunnen opleveren.

Befluit.

Covert Olyjlagers, en anderen,, allen Ingezetenen van Drunen, Departement van den Dommel, by deeze vry te ftellen van de by hun ge'mcurreerde peonaliteit, en mitsdien aan een ieder van hun teremitteeren de boete van ƒ 50, waarinne zy , ingevolge den Ordonnantie op het Middel van het Klein-Zegel over het voormalig Gewest Bataaf sch Braband, zouden mogen vervallen zyn , nogthans met deezen verftande, dat de kosten der gedaane calanges, en reeds tegen de Supplianten ondernomene procedures , door hun in redelykheid zullen moeten worden voldaan.'

En zal Extract deezes, met byvoeging van het, op den 10 October 1799 deezen aangaande geprasfenteerde Request in originali, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om hier aan de nodige executie te geven.

Zullende dit befluit, overeenkomftig het60Articul der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede K.amer, met en benevens het in deezen uitgebragt Rapport, en alle de daartoe relativc ftukken in originali.

By

Sluiten