Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7OCTOBER igco.

457

By refumtie gedelibereerd zynde over het Rapport van den Burger Reprefentant van Veen, en verdere, by Decreet van den 18Juny laatstleden Gecommitteerden ten examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van den u te vooren, fub No. |fj daarby ter voldoening aan het Decreet van den 17 September 1799, eenen gedetailleerden voordragt o-efuppediteerd hebbende, relatif tot het arresteeren van een Reglement op het onderhoud, en de beheering der Vechtdyken, onder de Rozengaardermarkte en het Schouts-ambt van Dalffen.

En zynde hetzelve Rapport den 29 September laatstleden ter deezer Vergadering uitgebragt en in de Notulen van dien dag geinfereerd. °

En de tweede en derde leezing daar van op den 6 deezer en heden, gefehied zynde.

Is goedgevonden en verftaan, voorfz. Rapport te houden in advis tot aanftaanden Maandag over acht dagen , den 20 October.

Geprocedeerd zynde byftemming tot de formeering van een tweetal uit de Nominatie van vier Burgers, vair wegens PreOdent en Schepenen der Stad Goes, op den 6 deezer ter Vergadering ingekomen. b &

Is by 't opmaaken van het Scrutin gebleeken , het voorzegd tweetal uittemaaken de Burgers

'Jacobus Huisman, en Pieter Osfewaarde Pz.

En zal Extract deezes, met Copie der Misfive cn Byiage van voornoemd Collegie worden gezonv üen aan de Tweede Kamer, ten einde uit hetzelve

twee

Sluiten