Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 OCTOBER 1800. 459

Ten derden: van de Requeste van dc Weduwe E. Croefe en Comp,, Banqmers van het Hof vao Span^ je, om verklaaring nopens zeker Patent of origineele Obligatie van zyne Koninglyke Majelfeit van Spanje , gedateerde Ildefonfe, 4 September 1803, groot ai Millioen Hollandfche Guldens.

Ten vierden.- van het uitgebragt Raprort door de Commisfie tot de Kerkelyke Zaaken', relatif het verzoek van den Walfchen Predikant J. P. Benezet, ten einde aan hem, even als zyne pradecesfeuren genooten hebben, boven zyn ordinaris Tractement mogte worden uitbetaald de fomma van ƒ 100-:-:

Ten vyfden.- van het uitgebragt Rapport door den Burger Reprefentant Verhoyfen, en verdere Gecommitteerden , relatif het verzoek van den Turfdrager J. H. Parfon, om herftel in deszelfs post, waar van hy was ontzet geworden, uit hoofde hy niet voor of op den gi July 179^ in het Stemregister was ingefchreevcn.

Ten zesden.- van het uitgebragt Rapport door den Burger Reprefentant van Galen, en verdere Gecommitteerden , relatif het verzoek van de Municipaliteit van Lekkerkerk, om approbatie op een door dezelve geformeerd plan van belasting, en

Ten zevenden.- van het uitgebragt Rapport door den Burger Reprefentant Couperus', en verdere Gecommitteerden, relatif eenen voordragt van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om intrekking van zekere qualificatie, aan F. lVmties verleend,

Is

Sluiten