Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~»M '16 OCTOBER i§ooï

mende te examineeren, en deswegeu der Vergadering te dienen van confideratien en advis.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier op heden, fub. No. vai.j daarby der Vergadering communicecrende, dat geduurende de" volgende maand by hetzelve Bewind als Voorzitter zal fungeeren de Burger Directeur A. G. BEZIER.

En is voorfz. Misfive aangenomen voor Notificatie , zullende dezelve ter Secretarye deezer Vergadering worden gedeponeerd-

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den ii deezer, fub No. f|; houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den iö July 1. 1., deszelfs confideratien en advis op de Requeste van Commisfarisfen van het gewezen Spek of Varkenflagters Gild te Amflerdam, daarby verzoge hebbende, dat mogte worden verklaard, dac hetzelve Gild niet gehouden is, om aan de Gcklheffing door het gewezen Provinciaal Bcftuur van Holland, gearrefteerd den 30 Juny en geapiplieerd den 10 Augustus 1796, te voldoen.

En advifeerende hetzelve Bewind, dat der Rcquestranten verzoek behoort te worden gedeclineerd , en verklaard, dat al nog en wel uitterlyk binnen twee maanden na het in deezen te nemen Decreet door of van wegens het gemelde Giid aan voorfz. heffing behoort voldaan te worden , des nogthans dat hetzelve wegens deeze nonbetaaling van alle pcenaliteiten zal blyven geliberecrd,

En is goedgevonden en verftaan, de tweede lee-

Sluiten