Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

744

i6 OCTOBER 180c.

batie' verzoekende op een met Gecommitteerden uit de Stembevoegde Burgers geformeerd Plan van Belasting, ten beloope van ƒ372:-:-.

Overweegende, dat hetzelvePlari geformeerd is door het Gemeente Beftuur van Puttershoek met Concur rentie en Approbatie der Gecommitteerden uit de Stembevoegde Burgeren.

Overweegende, dat alle die formaliteiten zyn in acht genomen, welke het 194 Art. der Staatsregeling voorfchryft.

Overweegende, dat het Gemeente Beftuur van Put-' tershoek niet dan in de uiterfte noodzakclykhcid tot het daarftellen van het Plan van Belasting gekomen is.

Bejluit:

Het Plan van Belasting door bet Gemeente Beftuur van Puttershoek met Concurrentie en Approbatie van Gecommitteerden uit de Stembevoegde Burgers geformeerd, ten bedrage van ƒ372:-:- en in het Rapport nader gefpeciticeerd te approbccren, cn dien ten gevolge het Gemeente Beftuur voorn, te authorit'ecren, om dezelve Belasting des noods met parate executie te doen invorderen.

En zal Extract deezes, met byvocging van de voorfz. Misfive en Bylagcn in originali , worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, zo tot informatie als om daar aan de nodige executie te geven.

Zullende dit bejluit, overeenkomftig het 60 Art. dor Staatsregeling, worden gezonden ter fanctic aan de Tweede Kamer, met cn benevens dit Rapport, Misfive cn Bylagen, in originali,

% van Galen. L. va 1 den Braak.

De Burger Rcpraefentant AuJJmor:h met per» misfie afwezig.

Ea

Sluiten