is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

790

i6 OCTOBER i&o®

rntryk en Houdvk den dertienden Penning te voldoen;

Requestranten willen het doen voorkomen als eene onrechtvaardigheid, dat zy , zo lange zy hunne praetenfie ten-en het Gemccnc Land niet kunnen vervolgen, den dertiendenPenning zouden moeten voldoen , maar zoude die onrechtvaardigheid niet cigenlyk daargefteld worden ten opzichte van het Gemeente Beftuur, door het vcrlcencn eener furcheance? deeze zaak komt ons zo eenvoudig voor, dat wy het beledigend zouden oortïeelcn voor het doorzicht deezer Vergadering , byaldien ■wy meerdere woorden gebruikten , en geven u mitsdien in ovcrwceging het verzoek van C. Boer, cn anderen, om furcheance van zekere procedures, door het ■Gemeente Beduur van Cameryk en Houdyk tegen hun geëntameerd, tc declineeren cn tc wyzen van dc hand, en alle dc ftukken nader te ftellen in handen dcrzclve Commisfie, om zo fpocdig als dc aart der zaake het zal toclaatcn, omtrent het primitif verzoek te dienen van confideratien cn advis. Onderwerpende enz.

F. van Leyden. H. Cojterus. Jac. Joh. Schryver. J. Nuhout van der Vttxti, S. Gerhma. i B. ten Pol. CE. Carftcn.

Waar over gedelibereerd zynde, heeft de Vergadering, zich conformeerende met hetzelve Rapport, gedecreteerd, het verzoek van C. Boer, en anderen, om furcheance van zekere procedures, door het Gemeente Beftuur van Cameryk en Houdyk tegen hun geëntameerd , mits deezen te declineeren en te wyzen van de hand, en voords de gemelde Misfive, den 14 October 1. 1. ter Vergadering geleezen, benevens de Requeste van t. Boer en anderen, den 0.5 July en gezegde 14 Oc-

to-