is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 OCTOBER 1800. 799:

taaffche Republiek, van den 8 te vooren, fub No. || i houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 9 Juny deezes jaars , deszelfs confideratien en advis op de Requeste van Mr. Iman Cau, Collot d'Escury , Emans , en J. E. Voet, daarby zo voor hun zeiven, en als Gemagtigden der gezamcnlyke geintresfecrden van Stellendam» verzogthebbende, onder zekere voorwaarden prolonguatie tot twee jaaren na den algemeenen Vrede: van den tyd , hun by Octroy der voormalige Staaten van Holland van den 23 April 1765 bepaald, tot het doen der laatfte Bedyking van den Dam, aan de Eilanden Over Flakkêe en Goedereede.

Heeft de Vergadering, daar hetzelve de gewoone drie leezingen heeft ondergaan, als op dei 2, 7 en 10 October 1. 1., zich met hetzelve geconformeerd, en het daarby voorgeflagen ConceptBefluit, met weglaating van het 4 considerans, en met byvoeging van het woord direct, in het begin van hetzelve, aldus veranderd gearrefteerd.

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport haarer perfoaeele Commisfie, in wier handen by bejluit van 21 Augustus deezes Jaars, was gefield eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 8 bevoorens, fub No. houdende, deszelfs confideratien en advis op de Requeste van Mr. Iman Cau c. f., namens de gezamenlyke geinteresfeerden in Stellendam geprafenteerd, daarby verzoekende, dat den tyd, by O&roy der Staaten van het voormalig Gewest Holland en West Friesland, in dato 25 April 17de bepaald, tot het doen der laatfte

* Aaa S Be,