is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

QUvimans, è. f<, alle woonende te Rotterdam, verzoet kende dar ordres mogen worden gefield, ter fpoedige betaaling hunner praetennen, wegens geleverde Goederen aan de voormaalige Admiraliteit, in de jaaren 1793 en 1794, ter fomma van /108,439:16: o, met den intrest van dim, JÉints t January 1795, tegen 5 procent in het jaar.

Van deeze laatfte Stukken zyn fommige Hechts in handen van de Commisfie gefield, tot informatie, andere orii der Vergadering te dienen van confideratien en advis.

Naar aanleiding van het Beiluit deezer Kamer van den 11 December 1798, zoude men verwagt hebben, dat zich de Voordragt van het Bewind tot de oude Schulden vart de refpee°tive Admiraliteiten zoude hebben bepaald} dan daar verlcheiden andere Prastcnfiën aan den Agent van Finantiën, op zyne uitnodiging zyn opgegeven , van een verfchillenden aart en van meerder of minder liquiditeit $ heeft het Uitvoerend Bewind, en zoo als uwe Commisfie begrypt, te recht vermeent, dezelve tevens ter kennis van het Vertegenwoordigend Lichaam te moeten brengen,' en over de wyze te moeten advifeeren op welke met dezelve moet worden gehandeld.

Om de Vergadering een duidelyk denkbeeld te geVenVan het omflagtig point, hetwelk thans aan deszelfs beflisfing wordt overgelaaten, is de Commisfie verplicht het Bewind te volgen in de opgave van de Prastenfiën in deszelfs uitgewerkte Misfive vermeld; daar op zal zy in de tweede plaats het geadvifeerde van het Bewind kortelyk byeert trekken ; en eindelyk by een derde hoofdpoint haar advis aan de Vergadering fuppediteeren.

L

Na in het algemeen te hebben doen opmerken $ dat het achterftalhge der Schulden, welken aan den Agent yan Finantiën zyn opgegeven, voor een groot gedeelte moet Worden • toegefchreeven aan de voorige Staaisgefteldheid van het Gemeenebest, en aan de traagheid in de aanbet-aaling der geconfenteerde Quotes, aan welke de Bondgenoten , dan eens onder meer, dan onder mingegronde redenen meenden zich te mogen veroorloven; en na zulks met A> a eeni-