Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3? )

deh zelfden invloed, welke te dier tyd tot aan de jongfie Revolutie van 1795. den welvaart der Kooplieden benydde, buten betaaliug gebleven. — Men kan echter geené praitehfië van eenen meer liquiden en dringenden aart, dan deeze te voorfehyn brengen1

En hoe fmert het ons dan niet, om by het ter neder ftellen van ons bericht over den aart der nog onvoldaane Schulden van den Staat, over al gelyke, den Vaderlande zoo Weinig vereerénde oorzaaken aantetrefFen , en daarby voor den geest te hebben den treurigen toeftïtnd van zoo veele Huisgezinnen, waarvan het fomber fchildery, zöO dikwerf gemengde aandoeningen van medelyden en verontwaardiging ondervinden deed, zonder aanderzelver boven alles billyke bezwaaren te gemoet te komen, zonder hun eene volledige fchadeloosftelling voor het geledene ongelyk te kunnen geven.

Wy gaan nu over, Burgers Reprasfentahten! om Ul. met den byzonderen aart der onderfcheidene pratenfien , ten lasten van den Staat, welker voldoening, ten gevolge det oproeping van onzen Agent van Finantiën zyn gereclameerd geworden , zoo veel mogelyk , en detail bekend te maaken, en zullen orde's halven dezelve brengen tot deeze drie hoofd Clasfen.

I. De Schulden ten lasten der voormalige Admiraliteits Collegiën.

li. De Schulden ten lasten der voormalige Unie wegens Oorlög's zaaken, defenfie te Lande en andere Bondgenootfchappelyke belangen.

ÏIL Pratenfien ten lasten van de voormalige Direéfie der West-Indifche Colonien en eenige der voormalige Gewesten*

C 4 Ad

Sluiten