Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C s» )

Wy moeten wyders nog ter .deezer plaatfe gewag maftken van eene prretenfie van de Reeders van het Fluitfchip geraamd te Vrouw Nelletta, gevoerd geweest door Sckipt per Klaas Visfer■; m den jaare 1783, door het opgemeld Admiraliteits Collegie te Amfterdam, bevracht, tot overbrenging der Prefenten voor de Regeering van'Algiers — en zulks voor 41 overlegdagen gerekend tot 30 dagen ser Maand ad ƒ2000:0:0 's Maands, zynde ƒ2,783-«-i* dan waar op in den jaare 1787. is betaald geworden Jïm bedragende alzoo dezelve pretenfie per resto de fomma van ƒ1,233:5:12 welke pest op de overgelegde]Tabellen niet word aangetroffen.—Zonderling is het daaromtrent, dat deeze pmenfie fchynt te zyn begrepen onder zoodanige betaalde onkosten ter fomma van ƒ12,075 '?•& wegens de overbrenging, en distributie van gemelde'Pretenten over den jaare 1780. als waar van door het Collegie by Misfive van den a Mey 1787.) vide Notulen van h! H. Mog. van den 4. derzelver Maand) aan h. h. Mog. eene Memorie is geprefenteerd geworden, met verzoek van rembours, het welk ook by Refolutie van den 18. daar aan volgende is geaccordeerd.

Het laat dus oppervlakkig zich aanzien, als of de Admiraliteit vermeend heeft, van de hier vooren gedeclareerde femme niet meerder dan de betaalde ƒ1,500:0:0 te kunnen accordeeren, terwyl het anderzins niet te vermoeden is, dar bet resteerende deezer prjetenfie by eene geheele liqnidatie van alle de ter zaake voorfz. gevallene kosten zoude zyn in advis' gebleven. — Wy willen echter hoe valide deeze aanmerking ook fchynen moge, alleeiï op fundament van dien, geenzins by gevolgtrekking, der reclamanten goed recht ten eenenmaale ontkennen, maar verkiezen liever Ul. in confideratie ie geeven, om, wan-neer by eene eventueele liquidatie der ohvergoldene Schulden van den Staat , ten deezen aanzien,, op de daar by voortefchryvene wyzen, voldoende en Convainquarite be-qewyzen van de wettigheid zullen kunnen worden geproduceerd, tenblyke dat de genotene^,509:0:0 alleen ter goeder rekening, en dus niet tot geheele extTnSië hunner prairei,fien , zyn verftrekr, alsdan ook dezelve piaitwilie nél zy gehesl ofte yöw het liquide bevonden gedeelte vatr

dka f

Sluiten