is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C & )

anders gelegen,als in de agterblyvendefurnisfementen van het gedacht Gewest; dan geconfldereerd deeze Schuld proflueert uit eene Capitulatie , met het Gouvernement der Republiek aangegaan zo kan naar ons inzien het goed recht deèzer reclamanten door Zeeland's achterftand geenzins geënerveerd worden, als hebbende gemelde Vorften nimmer met de Provintie Zeeland, op wiens repartitie deeze Ordonnantiën alleen gemakshalven gebragt waren, gecontracteerd; terwyl ter contrarie de wettigheid deezer reclame gecorroboreerd word, door de aanbetaaling in deezen gedaan, by alle de overige Bondgenoten, dewelke niet gehasliteerd hebbende op hunne aandeelen in den gemeenen last gede-

figneerde Ordonnantiën promptelyk te valdoen

om welke redenen wy dan ook op de hier by retourneerende Requeste door IV. F. van ftnicke, als Gevolmachtigde van opgemelde Vorsten ter deezer zaake aan Ul. Vergadering geprefenieerd, en by Uheder Befluit Van den 12 February 1799, ten fine van Bericht, confideratien e» advis, aan ons toegezonden (zie Bylage Lit. L.) niet dan favorabel kunnen advifeeren, in zo verre dat dezelve Ordonnantiën, by eventueele liquidatie der oude Staats fchulden , ook zouden behooren geadmitteerd te worden.

Verder komen hier in aanmerking:

i. Zesentachtig Ordonnantiën ten behoeven van onderfcheidene Boekhouders van gearmeerde Koop. vaaruers, gcdestineerd naar de Coloniën van den Staat in West-Indien, te zaame.n beloopende /166,74315:9, alle» geflagen op de Petitie van /i,2oe,oeo tot vinding van 'uitgeloofde Pramnen op den 31 July 1781. door H. H. Mog. geaccordeerd. — Dan daar Wy in de praemisfen van dit Rapport, wanneer wy deeze Schuld ten Voorbedde der Ichaudelyke wanbetaalmg van verre de meeste der Bondgenoten, hebben bygebracht, al reeds

VU •