is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3c* 17 OCTOBER i8oc\

de, behoorlyk te royeeren; en tot dat einde, voor zo veel des noods, alle de by de voorfchreeve Dis.politie genoemde Goederen en Effecten, uit den Band van Fideicommis, daar op by bovengemelde Testamentaire Dispofitie van wylen Wilhm van der Lecq gelegd, te ontdaan.

En gedecreteerd, voorfz. Requeste in originali te zenden aan Prajfident en Raaden in den Hove van Juftitie van de voormalige Gewesten Holland cn Zeeland, om, met terugzending van dezelve, deswegen der Vergadering te dienen van confideratien en advis.

Is geleezen de Requeste van Jacob Berthon, Senior , en Jacob Berthon, Junior, beide thans woonende te Leyden; om daarby geallegueerde redenen verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam aan hun Supplianten gelieve te verleenen een uitftel van zes weeken, om uiterlyk binnen den zeiven tyd te voldoen aan de condemnatie , dewelke aan hun op den 22 September laatstleden, door een Gerechts Bode, van wegen de Commisfie van onderzoek naar den rigtigen opbrengst in de afgeloopene Geldheffingen binnen gemelde Stad iskennelyk geworden, ten einde binnen acht dagen daarna ten Comptoire van den Ontvanger te Leyden voornoemd , in comptanten optebrengen de fomma's van ƒ iao-X en ƒ 112,0-:-: ter zaake zy zich niet naar behooren hadden gekweeten aan derzelver verpligtingen in dezelve heffingen.

En gedecreteerd, de voorfz. Supplianten met derzelver verzoek by deezen te renvoyeeren aan de Financicele Commisfie over het voormalig Gewest Holland.

Is geleezen de Requeste van Umbgrove, Simons,

r