Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i7 OCTOBER 1800. 839

Tan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 24 September te vouren, lub No. 'Ir? w,cl" ke ter deezer Vergadering den 24 September en den acn vOótoberis geleezen, houdende dcszclls bericht confideratien cn advis oP de Requeste van Hertje Korver Wed. van Joost van Trigt- woonende tc Breukelen, onder het voormalig Gewest Utrecht, aan deeze Kamer gepnefentcerd, om geallegueerde redenen verzoekende dat aan haar voor eene fomma van ƒ 1000:-:waarin zy door dc Commisfie van Onderzoeknaar den rigtigen opbrengst der Heffing van 5 pCt. op elks bezittingen, byPublicatie van den 30 November 1798, m den 7Ring van het DepartcmenTexe/, by wyze van boete was «ccondcmnccrd , mogten worden uitgeleverdQuitantien cn Rcccpisfen. om weder verwisfeld te kunnen worden in Bataaffche Obligatiën, rentende a %\ pCt.

Overweegende, dat dc Requestrante met kan ge- , acht worden, zich opzettelyk of ter kwaader trouwe in de heffing van 30 November 1798 tc laag tc hebben gequotifeerd, en er zich dus ten haaren aan' zien gratiabele omftandigheden opdoen.

Bejluit.

Het verzoek van Hertje Korver, Wed. v^üx Joost van Trigt, woonende te Breukelen, onder het voormalig Gewest Utrecht, te accordccren, en mitsdien het U»fvoerend Bewind der Bataaffche Republiek te quahficeeren om de Commisfie van Onderzoek naar den rigtigen opbrengst der Heffing van 30 November 1798, m den 7 Ring van het Departement van de Texel, tc authorifecren en te gelasten, om de condemnatie ten laste van de gemelde Hertje Korver, Wed. vanjoost van Trigt, in zo verre te mitigeeren, dat aan haar, voor de te 'betaalene boete van ƒ 1000:-:- worden uitgegeven behoorlyke Quitantien enRecepisfen, rentende 3^ pCt.

En i zal Extract deezes, met by voeging van de voorfz Requeste in originali worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om

daar

Sluiten