is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53 OCTOBER rgoo.

U9f

■&e eene by hetzelve Bewind ingekomcnc Misfive van het Departementaal .Beftuur van dc Ecms, te kennen gevende, door den Raad- der .Gemeente van Duntumadeel te zyn verzogt, om denzelven te informeeren, .door wien de betaafing der Tauxateurs van de Kerkgebouwen in hufi Diftrict, welke door onderlcheidene KerkgenootfchapDen waren gereclameerd, moest gefchieden, dcwyl daar van in de Publicatie van 12 july 1798 geene melding wierdt gemaakt, gevende het voornoemd Beftuur by deezen deszelfs bedenkingen op, om, of door de dispofitie van hetzelve Bewind, of by eenen voordragt aan het Vertegenwoordigend Lichaam deeze zaak te doen termineeren.

Arripieerende het voornoemd Bewind ten fictte van deszelfs Misfive deeze gelegenheid, ten einde fpoedig moge worden gedisponeerd op.het by deeze Vergadering nog aanhangig verzoek van Minne Franke: en anderen, alle Gecommitteerden van het Hervormd Kerkgenootfchap te flaskerland„ relatif de tauxatie van het Kerkgebouw en Pastorv jHuip .aldaar.

En gedecreteerd, de voorfz. Misfives in originali tc ftellen in handen van den Burger Reprajfentanr Steyn Parvê, en verdere Gecommitteerden .tot de Kerkelyke Zaaken, om deswegen der Ver«-aderin<r te dienen van confideratien en advis. °- *

Is geleezen eene Misfive van liet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 17 deezer, fub No. 1 daarby, ter voldoening aan het Decreet van den 2 October 1. 1., by het welke hetzelve Bewind is aangefchr.eèven geworden om op te geven.

N n n 5 y90f.