Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4 OCTOBER iSocu io5i

27 October de zaak zelve aan de orde van den dag te ftellen. (zonder refumtie.')

Zyn geleezen twee Extracten uit het Register der Decreeten van de Tweede Kamer van den -2i deezer, daarby kennis gevende, dat dezelve uit de door deeze Kamer aan haar toegezondene Nominatien hadt gekozen, en wel uit de eerfte tot Lid ia het Collegie van Rechters der Stad Middelburg, den Burger Christiaan Herklots, en uit de tweede tot Lid in het Committé van Juftitie van den Eilande Vlieland, den Burger Dirk Jansz Visfer.

En zyn voorfz. Decreeten aangenomen voor Notificatie, zullende dezelve ter Secretarye deezer Vergadering worden gedeponeerd.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 21 deezer, fub No. fjffi daarby, om aangevoerde redenen aan het Vertegenwoordigend Lichaam voordragende, om wederom te vernieuwen deszelfs Decreet van den 12 November 1799» na verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid genomen , betrekkelyk onder anderen, de toelage van tien Ponden Vlaamsen, aan de onderfcheidene Walfche Kerk Gemeenten in het voormalig Gewest Zeeland, onder den naam van fynodaale kosten geaccordeerd.

(Fiat infertio.) (*)

En is goedgevonden en verftaan, voorfz. Misfive te doen drukken, aan de Leden te distribueeren,

en

<*) Ziet Bylaag B.

Rrr 4

Sluiten