Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 OCTOBER 1800. 106$

kosten, geftrekt hebben ; met alleguatie van redenen verzoekende, dat het Vertegenwoordigend Lichaam gelieve te verklaar en, dat de Geestelyke Fondfen en Inkomften, welke, volgens het ten Re- . queste omfchreeven verdrag tusfchen de Staaten van Holland ter eenre en die van Amflerdam ter andere zyde, op den-20 December 1581 geflooten en getekend, tot. onderhoud der Predicanten aan de Stedelyke Regeering van gemelde Stad zyn overgegeven, zyn geweest en gebleeven het privatif eigendom van de Gereformeerde Gemeente van bovengemelde Stad; dat voords dezelve Gemeente privativelyk gerechtigd is tot dat gedeelte van de Rantfoen-penningen van de Gerneene Middelen binnen Amflerdam gehoeven wordende , welke by het voorzegd verdrag aan dezelve, als een billyke fchadeloosftelling voor en in de plaats van het door den Lande -vervreemd gedeelte haarer Geestelyke Goederen, is toegeweezen; en dat over zulks welgemeld Lichaam de Municipaliteit van Amflerdam gelieve te authorifecren, om aan hun Requestranten in derzelver voorfz. qualiteit dezelve Fondfen en Inkomften te extradeeren , en wyders de nodige ordres te ftellen, dat met de uitkeering van de drie vierde ftuiver der Rantfoenen, welke voormaals aan de voorfz. Stedelyke Regeering pleegde te gefchieden , nu mede aan hun Requestranten, en alzo aan en ten behoeve van de Gemeente door hun gereprefenteerd, op den gewoonen tyd en wyze worde gecontinueerd; immers en in allen gevalle, dat de Vergadering', byaldien dezelve zwaarigheid mogt maken, het voorfz. verzoek aan hun Requestranten te accordeeren, al dan aan hun eene onpartydige Rechtbank gelieve aan te wyzen, voor dewelke zy derzei-

Sluiten