is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i )

Bylaag behoor ende tot de Befluiten van 6. Arovemberi8®o.

GELTKH EID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

In den Haag, den 29 Oclober 1 8oq.

Het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Het Uitvoerend Bewind van dei Bataaffche Republiek aan

ffet Vertegenwoordigend Lichaam des Bataajfchen Volks.

BURGERS VERTEGENWOORDIGERS!

By ^ tweede gedeelte van UI. Decreet van den ÏK July H. wierden wy gelast, om by onzen voordragt omtrent de bepaling der Jaren, voor de nieuwe Registratie der Gewapende Burgermacht, ingevolge Articul 1. van net ade Hoofddeel van het Reglement voor dezelve, ten einde de Gemeente Beftuuren daar van de oproeping, ingevolge Art. 8. in de aanftaande Maand November zouden kunnen doen, te geven eenfummier verflag van het getal, het geen de voorgaande Registratie heeft opgeleverd, en de Plaatfeu alwaar uit deeze geregistreerden , de Corpfen der Gevvapende Burgermacht zyn geformeerd geworden, als mede eene volkomene opgave van den adueelen Staat deiGewapende Burgermacht, gelyk ook van deszelfs volkomen of defecrueufen ftaat van Wapenrusting en Kle-

Wy