is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Generaal Montant, het welk de Registratie in clcn Jaare 1799 heeft opgeleverd ; en opgave au 1 katten,alwaar uit die

Gcregistrecrdcns dc refpective Burger- Corpfen zyn geformeerd geworden.

getal oer gemeen getal D%H gemeen- I sterkte I

tens in dewelke tens in dewelke de vorigs registratie heeft 01'gelevehd. der bat •

de registratie de registratie I plaatsen, alwaar uit de ceregistreerdens taillons

rw PAR TEM ENTEN is geschied. : niet\s geschied 1 1 — de corpsen der gewapende burgermacht corpsen , TOTAL. AANMERKINGEN. '

n UAvl,a j of geene opgave | I Vyy gefielde zyn geformeerd geworden. encom-

i daar van ge- Gehuwden. Ongehtv.v■ en Vrywillig. Onwillig. pagnien. daan. den. Attestatiën.

' ——- ' rlhae BataiHon, uit i Comp. Grenad. en«Comp. Fufeliers \ Ameland niet opgKfceven. ; _

1 geformeerd, als 5 Comp. te Leeuwaarden, 1 Comp. te |

Menaldumadeel, i dito Leeuwarderadeel, en 1 dito te j Ferwerderadeel . . . . . 875

'si* Bataillon, uit 1 Comp. Grenad. en 8 Comp. Fufelicrs geformeerd, als 1 Comp. te Franeker, 2 dito te Sneek, I dito tc Workum, 1 dito te Bolswaard, 1 dito te //«r-j _ t-ii-<i\/tc ^ o - o.T /- , linzen, 1 dito in Barradeel, 1 dito op 'tBildt, 1 dito. 11

DE EEMS 83 I 2,084 II,8lI 2,420 706 1,110« ffonfeladeel . ... . . 756 >* 2'73o

"NB. De Comp. op 't Bildtnog niet geörganifeerd. 3de Bataillon, geformeerd uit dito Comp., als 7 Comp.j I te Groningen, 1 op '/Hogezandt enz. en 1 Comp. te I Bedum, Zuid- en Noordwolde . . * 1 818 Het Bataillon Jagers uit 6 Comp. niet geörganifeerd. _ j

2 Comp. Artillery, als 1 Comp. te Leeuwarden, 1 dito te 1 L j Groningen . -t! 286 J j

• ■ ' ——— • 1 ; ■ r I . „ ~ " „ " " . „ c,. ."li -\ 'Helledoorn niet geörganifeerd, uit hoofde

f ifte Bataillon, uit 1 Comp. Grenad en8 Comp. Fufeliers ^ * ^ de , tcI]en va,

geformeerd, als 3 Comp• te Zw//, » ditote2)^r , ) den Bauffi-hap ZJSwwfr. I

adeTafaillon, uit 1 Comp. Grenad. en S dito Fufeliers' 7°4 j enregistreeren.

geformeerd , als 1 Comp. XeEnfcheae, 1 &\to\.zHengelo\ I i dito Haaxbergen, 1 dito Qldenfaal, 1 dito Ontmarfum, 1 1 dito te Delden, 2 dito te Almelo, 1 dito tc Goor • 1031 jj TYP nTTnc VCCT7T lOJ. l6 I ü6l 1^842 Niet op- orr Niet op- 3de Bataillon, geformeerd uit dito Comp., als 2 Comp. te » flfo

DE OUDE YSSEL *°4 1W J»yul 'o^0^ gegLVen. 355 gegeven. "< enGarrfy*, i duo Wohega en Blesfe, a dito te -f 5'

Meppel, 1 dito te Ruynerwold, i dito te Dieveren en ^ Dwingtlo, 1 dito te Steenwyk 8S9

Het Bataillon Jagers, uit 6 Comp. geformeerd, 1 Comp. te Zwo/, 1 dito Deventer ewCampen, 1 dito te Hattum,

1 dito te Hogeveen, 1 dito te /^y/fe en 1 dito te Vollenho^ J j

wr . . . . . 741 |

1| Artillerie de Staf 1 Comp. te Deventer en Zwoll, 1 Comp. j

L te Meppel, de Lemmer en Sloten . . • 295 J

1 * ; — ) ! ~J^^£^^.^i^^z^ \——rj P^S6» S, t^end;^eS:|

f // ^re f/^gg/W _j • • ^_ • b43 culo et errore 1*9,946 Zielen, waar van

DE RHYN > 74 55 987 0''>J 1U' 1d< ^ geformeerd, als 4 Comp. te Zutphen,^ dito te Amersfoort A f 2»747 diaagt 5,417. .

1 dito te Doesburg . Jagers 4 Comp. geformeerd, als 1 te Utrecht, 1 dito re j [| TA/«/, 1 dito te Lechem , 1 dito te Doetichem, a Comp. j jj niet geörganifeerd . . • • ■ 369 j

L Artillerie 1 Comp. te Utrecht, 1 dito nog nietgeörganifeere | 129

—— — " —— > _ ^ Bataillons Infanterie, beftaande uit 3 Comp. Grenad. ei j 1

« , 1] 24 Comp. Fufeliers, geformeerd te Amfterdam . . 2739 V

Amiterüarn ; l jiataillon Jagers geformeerd, als 1 Comp. te Nieuwer- j

en j I Amflel onder Amfterdam en Sloten, 1 dito te Nieuwer \ \

Tnri«rlioriP h en Ouder-Amftel, de Uithoorn en Aalsmeer, 1 dïto tt |

juiisuiuuc | Ouderkerk onder Nieuwer-Amftel en Amfterdam, 1 ditc 1 . _n,

1 DE AMSTEL l6 J 2>211 9»5O0 ld. 602 ld. <C te'^W«r, de /J/mm^- en1 Ouitr-Amflel, i dito tc i ^ 4-393

I IPeesp, Muyden en Weespercarflpel, i dito Sloterdyk, Os- \

i dorp, <\z Vrye Geer m om\tv Amfterdam . . i 926

1 Bataillon Artillery uit 6 Comp., 5 Comp. te y/w/^er j ■ rfaw , 1 dito nog niet geörganifeerd. ! !

•! La Comp. Cavallery te Amfterdam , . . \ 87 J j

I — I f !i Bataillon, uit 1 Grenad. en 8 dito Fufeliers geformeerd | "1 .Eenige kleine Plaatfen heblben, nlettegen-

I i als 7 Comp. te Haarlem, 1 te Oox/-en ittWestzaandam 893 ij ftaande de herhaalde aanfeliryvmge, aan

:^e Bataillon, 1 Comp. Grenad. en 8 Fufeliers geformeerd. i het inzenden der Registratie-Lysten me-

| ! als 7 Comp. te Leyden, 1 dito te Nwdwyk, 1 dito te i voldaan, dog is hier yan aan t Uepartc

I Warmond 826 ! mentaal Beduur kennis gegeven.

i 'de Bataillon, 1 Comp. Grenad. en8 Fufeliers geformeerd ' Voorts zyn onder de manqueerende eenige

j n ; , als 5 Comp. te Alkmaar, 1 dito te Hoorn, 1 dito te I a 0-, kleine Plaatfen, daar, volgens t Regle-

I DE TEXEL I40 IO3 2,978 9,022 1,279 "2I 5^< i Enkkuizen, 1 ditoFurmertnd, 1 dito Monnikkendam . 897 > 0>Ö/A ment, geene wapening kan gelchieden.

^ I Bataillon Jagers uit 6 Comp. als 1 Comp. te Haarlem er.

i | Overveen, 1 dito Leyden, 1 dito Heem/lede , 1 dito Be- j • ! verwyk en Uitgeest, 1 dito te Mydrecht znWilnis, I dito

II 1 Aarlanderveen , Nieuwkoop , Korte en Lange Aar . 8iaj Comp. Artillerie de Staf 1 Comp. te Haarlem en Leyden, I 1 dito Alkmaar, Hoorn en Enkhuyzen, i ditoPurmereno \_ 1 en Naarden . . • . . 444 _ " —————— ~ " ' C lfi.e Bataillon, uit 1 Grenad. en S Comp. Fufeliers gefor- i "j I I meerd te Rotterdam ... . . 960 I 1 2de Bataillon, uit dito Comp. geformeerd, als 5 Comp. ii | | | den Haag, 2 dito Delft en 1 dito te Schiedam . . 884 J j | Sd« Bataillon, 1 Gren. Comp. te Schonhoven, 3 Comp.\ 1 J 1 Fufeliers te Gouda, 4 dito te Boskoop en Hazersweude, 1 I j | )} 1 I l li 1 dito tetfeJegraM, i dico te ^r^rrv^r, r dito teil \ V {( {{ \\ \ \ \ \\ Woerden, 1 dito Oudewater . . . 829 U \\ \ H \ 1 v,;,. An \\ Bataillon Jagers 6 Comp., als 1 Comp. te Rotterdam en | 1 _ V 0 \ Tn rrr. N:pt 0_ tNietop-^ Delfshaven, 1 dito te Schiedam, 1 dito te Lekkerkerk, > 3>442 DE DELF 110 ï 8 2,3^9 \ io'53° ^kvw gCg ' aan de Leek en 0«^r* aan den Isfel, x d\tl i \ I, • 4Öo ' j 2 Comp. nog niet geörganifeerd. \ 1 NB. Van 't Bataillon Jagers beftaan 3 Comp. in dit; 1 I Departement. j 1 'Artillerie 3 Comp. met Schelde en Maas formeerende een ! Bataillon , als 1 Comp. te Rotterdam en Schiedam , 1 inj Haag, Delft en Wasfenaar . . . 309 L 1 Comp. nog niet geörganifeerd. J \, .. ! > -| — 1 ■ 'i _ ÜAlzoo het getal der zich vrywillig tot dénj ' —1 C ifte Bataillon, uit 1 Comp. Grenad. en 8 Comp. Fufeliers | Wapendienst aangebodene in ditDepavte' I geformeerd, als 5 Comp. in den Bosch, 1 dito te Zalt- J ment zeer gering is; zyn dezelve in de Bommel, x dito te Vught, 1 dito Boxtel, x dito te Hymen 847 Colonne voor vrywillig weggelaten. ^Ae Bataillon,uit dito Comp. geformeerd, als 4 Comp. te 1 ' j Nymegen, x dito te Hees en Neerbosch, 1 dito te Ctiick en Haps, x dito te Drttten, 2 Comp. niet geörganifeerd 47» 3de Bataillon , uit dito Comp. geformeerd, als 3 Comp. te Oosterhout, 1 dito te Waalwyk en Befoyen, x dito te 0 Q .. ^ Dongen, 1 dito te Raamsdonk, x dito Groot Waspik, x >■ 2,00$ DE DOMMEL 233 3 I,Io2 I3>9°5 I>°52 ' dito te Grevelduyn-Capel, 1 dito te Sprang en Vryhoef- J Het Bataillon Jagers uit 6 Comp. geformeerd als 2 Comp. 1 Tilburg en Eyndkoven, 1 dito te Grave, 1 dito te OosterWfk, 1 dito Hilvarenbeek, de 2 laatlle nog niet geörga- « nifeerd . . . . . 591 \\ Comp. Artillerie in den Bosch, Vught en Nymegen, I l_ il Comp. nog niet geörganifeerd . ". . 198 J ^———— —' 1 11 ' '~ " rl'ifte Bataillon, uit 1 Comp. Grenad. en 8 Fufeliers gefor- ~\ meerd, als 5 Comp. te Dordrecht, 1 dito '* Gravendeel en Zwyndrecht, x dito Geertruidenberg en Zevenbergen, 2 j dito Breda ...... S25 ( 2<'e Bataillon , uit dito Comp. geformeerd als 2 Comp. Zie- j I 1 rihzee, i dito Sommelsdyk, Middelharnas' en Dirksldm', \ J I 2 dito te Goes en Borfelen , 1 dito in den Brief, 1 dito te I ' 0 QttJ I Tnolen, 2 dito Btrgen op Zoom . . .' 9-s v n T/r^ m 2 2,8l8 14,200 1,303 3ö3 :od. Bataillon uit dito Comp, geformeerd als 6 Comp. te o,WJ SCHELDE EN MAAS 255 * \ Middelburg, 2 dito Vlisftngen, 1 ditote Veereen WestI Cappelle . . . . . .\ 836 I | Jagers 3 Comp. geformeerd, als 1 tc Breda, a nog niet! I : opgerigf . . . . . ,\ . 12a \ Artillery 3 Comp. geformeerd ah 1 Comp. te Dordrecht en Middelburg en Vlisftngen, 1 dito 'Goes , Zierikzeè \ I en Breda . • • • • • j 451 S_J j