is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186 ? NOVEMBER ï8oo.

)e Befluiten, op gisteren genomen, zyn gelee» zen én gerefumeerd, gelyk ook gerefumeerd en gearrefteerd zyn de depêches, daar uit refultee* rende. " * *w*?*&* n« •<»»*.'V.H o*»» l

Zyn ter deezer Kamer ingekomen de navolgende door de Ivseedc Kamer bekrachtigde en inDecree. ten veranderde Béflyhen deeze? Vergadering, als:

Voor eerst: her Befluit ran den 9 October 1. (bekrachtigd den n daar aan volgende, met om verwylde ttoodza&klykheidf) waar by aan R. Sc/ter. merhofn is verleend provifioneele fwcheance, nopens dè aan hem geaccordeerde furcheance van betaalingen procedures, voor den tyd van een jaar.

Ten tweeden: dat van den 16 October laatstleden, (bekiachtigd den 28 daar aan volgende.) waarby aan H. Verkouteren zyn verleend Brieven van Creatie als Notaris.

Ten derden', dac van den 30 Oftober laatstl., (bekrachtigd den 4 Nov. daar aan volgende, met onverwylde noodzaaklykheid,) waarby Jan Yske wordt gepenfioneerd als Capitein, met ƒ800 's jaars.

Ten vierden', dat van den 24 October laatstleden, (bekrachtigd den 4 Nov. daaraan volgende,) waarby, op verzoek van Mr. H. Schepman enL. Sythof, in qualiteit als Executeurs in den Boedel van wylen Mr. A. L van heter en, dezelven worden gehouden voor diligent tot den i4 deezer, relatif de aangifte van het Collateraal, wegens voorfz. Boedel.

Ten vyfden: dat van den 23 Oclober laats tteeden",

O-