is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

728 19 NOVEMBER 1800.

te va» Jefeph Fintcent, als waarneemende de belangens 'van Dan el Fehr, verzogt hebbende, aat het Uitvoerend BeXa l rde g autorifeerd, omme in de betaahng van hec T'cement van ƒ 5*5 denzdven /W , als p"d kant van Haar Hoog Mog. Capelle te W< / geaccórd erd, te c-ntinueeren, zoo lange hy van zyne krankamSeid niet v lkomen zal zyn herfteld en hy op geene andere plaats *al weezen geëmployeerd, * t" voHoeninge hier aan, hebben wy de eer te rap«orteeren, dat tóït de Reiblutien van de Staaten Generaal Speftiveiyk op den 4 en ,8 December 177» gnomen by Ex rad authenticq ten Requefte overgelegd, confteert . dat aan Daniël Fehr voornoemd , ter zaake van zyne kfankz"nnigheid (ter dier tyd in het Klooster yan de ÓeJletroeders opgeflooten) jaarlyks zoude worden betaald f tot zoo lang dezelve van rynë krankzinnigheid Bfieü zoude zyn herfteld en op een andereplaats

geD.f n«eïeive zoude worden betaald fait het Trademe t dooi hem bevorens als Predik, tot ƒ 875, genoSn Dat bet rcftant tot f ^o, zoude worden gebeeJa b Mndlring van hec Tradem. a ƒ 600, aan den Seuw aangeftelden Predikant Stuf Ier toegelegd; en voorts t nbehoeven van denzelven zoude worden gedepecheerd O donnantie tot ƒ »{J0. jaarlyks , uit de poft van de Do

f[TrTar uit het annexe Declaratoir van de Municipaliten?vanXenfeld in Zwitfertdnd, van de voortduuren?e krankzinnigheid en 't compleet onvermogen van den vCrn^ gewèezen Predikant Fehr blykt, maaken wy dan nok "eene zwaarigheid, ons conformeerende met het tvitZna Uitrend Bewind, aan UI. meer verlicht tordeel te onderwerpen het volgend Beiluit.

De Eerde Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam desBamifchen Volks, geboord hebbende het Rapgorc haarer nerfoneele Commisfie , m wier handen by Leiluit vaï deïT" October U gefteld was eene Misfive van het marend Bewind der Bat. flepubl, gefchreeven alhier