Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 39. 55 Stemgerechtigde Burgers van ; Gravemoer

verzoeken van Dongen te worden gefepareert,

en op zich zelve een Gemeente uittemaken.

i°. Om dat zy in een geheel afgezonderden Polder leggen, en zo wel in den Winter als by hooge Vloeden van Dongen zyn afgezonden.

a». Om dat de belangens der Ingezetenen geheel onderfcheiden zyn, vermits die van Dongen geheel hogen Zandgrond, zy daarentegen laagKleiland, 'twelk door bedykingen tegen overftroomingen befchut moet worden, bewoonen.

3». Dat het maken van Testamenten en andere Actens veeltyds niet zoude kunnen g°fchieden, daar het voor den Secretaris en Leden van het Beftuur die te Dongen woonden, veeltyds ondoenlyk zou zyn te 's Gravemoer te koomen. .

Na.i®.*. tio Burgers van Waspiek verzoeken op zich zelve eene Gemeente uittemaken, en van Capel atgezondert te worden , doch dat by hun moge gevoegd worden zeker District Hendrik LuytonAmbaprten, Elf'en een halve hoeve genaamd; als mede nog een hoek Lands: overal het welk langdurige procedures tusfehen de Heeren van Waspiek e» Raamsdtnk zyngevoerd, welke eindelyk ten voordeelevan Waspiek by den Hogen Rade in Holland zyn gedecideert.

N».4».£. 17 Burgers van Hendrik Luiten Ambagt appuyeeren by Requeste het verzoek, door die van

\ Waspiek gedaan. (< .

N0.40.C Doch daartegen heeft zich de Municipaliteit van Raamsdonk mede aan deeze Kamer geadresfeert, en daarby gefustineerd, dat Hendrik Luyten Ambagt , Elf en een halve Hoeve, en voortz. quaestieufe hoek Lands, tot hunne Gemeente behooren , vermits derzeiver Ingezetenen by de VolksteUing onder Raamsdonk eu niet onder Waspiek zyn geteld geworden, dat by inquartienngeu de Biljetten voor deeze Ingezetenen te Raamsdonk worden uitgegeeven: dat de Verpondingen

zo»

Sluiten