is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

in zodanige Heffing niet toeteftemmen, kan dezelve dan ook thans niet daar toe befluiten , dewyl zoodanig gedrag, het zy met eerbied gezegd, van inconfequentie niet zoude zyn vry te pleiten, er, het dan veel beter zoude zyn geweest de Nationale Schuld, door geen Rentgevend Papier te vermet-rderen, dan wel eerst door gedwongen heffingen , de masfa daar van te doen aangroeijen, om dezelve vervolgens wederom te verminderen.'

Daar en boven bepaalt het 209. Art. der Staats-Regeling de magt van Ul. Vergadering, in het decreteeren van belastingen door deeze bewoordingen; indien de omflandigheden der Republiek eenige buiten gewoone uitgaven neodzaaklyk maken; — onzes erachtens behooren deeze bewoordingen van applicatie gemaakt te worden, alleen op zodanige uitgaven, als door onvoorziene rampen, en wel voornamentlyk , door den Oorlog noodzaakl- k gemaakt worden , bepaalende bevoorens by Art. sc6. op -welke eene wyze voor de vermindering of sflesfing van Effecten behoort gezorgd te worden.

Het geval dus, waarin Gyl. bevoegt zyt buitengewoone Heffingen uit te fchryven , is niet aanweezig, het meerendeel der Natie zoude zulk eene belasting te recht uit een ongimftig oog befchouwen, een ryke bron van ongenoegen zoude daar uit op nieuw opwellen, welke by zoo veele anderen, niet behoeft geopend te worden; en het is uit hoofde van deeze confideratien en van meer andere redenen, welke het, na al het geprsemitteerde, niet nodig zal zyn, hier by te voegen, dat wy Ul. de uitvoering van dit en alle zoortgelyke ontwerpen , niet durven aanraden, maar van oordeel zyn zouden , dat het zelve met erkentenis egter van het goede voornemen des Schryvers, van de hand behoorde gewezen te worden.

Heil en Eerbied! BESIER, vt.

Ter ordonnantie van hetzelve. C. G. HULTMAN.

A 4 BUR-