Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i DECEMBER 1800.

'En is goedgevonden en verdaan, liet voorfchreeve Rapport te doen drukken, aan de Leden te distribuceren, en de tweede leezing daar van te bepaalen twee dagen na de distributie.

De Commisfie tot het Armen Beftuur, by Decreet van den 20 iNovember laatstleden verzogt zynde der Vergadering te advifeeren, op de in derzelver handen gefielde Requeste van Arm enmeesteren van den Heiligen Geest Armen in RoelofArendsveen, verzogt hebbende qualiffcatie tot den verkoop van de ten Requeste omfchreeven vier ftukken ' Lands, gemelden Armen in eigendom toebehooren* de.

Heeft, by monde van den Burger Repraefentant Floten, ter Vergadering uitgebragt het hier navolgend Rapport.

BURGERS REPRESENTANTEN! '

Het behaagde UI. by befluit van den 20 November laatstl. in handen van den Burger Repraïfentant van Foreest, cn verdere Gecommitteerden tot he': Armen Beftuur , te ftellen , om der Vergadering deswegen te dienen van confideratien en advis, een Request van Armmeesteren van den H. Geest Armen in Roelof Arends veen, onder ■ Alkemade, daarby verzoekende qualiiicatie, tot den verkoop van by den Requeste ornfehreeve zeven Mergen Lands, gelegen in den Googer Polder, aan gezegden Armen toebchoorendc.

De gronden, waar op dit hun verzoek.is gebafeerd, zyn de volgen.de:

Dat het "getal der behoefcigen van tyd tot tyd der maatc is toegenomen, da. de gewoonc uitgaven mcrkelyk de gevoo: c k'c->mften ( bvci-troiiJ..de de fchülden van gezegde Armen met' ultimo September laatstl, de fomma van ƒ 1046-13-14: beliepen:

Dat

Sluiten